45 / 2017

Dve domovini

MOJCA VAH JEVŠNIK: Uvod v tematski sklop; CLAUDIA SCHNEIDER: Konceptualni okvir analize politik sprejema: študija primera trenutne usmeritve nemške azilne politike; SYNNøVE BENDIXSEN: Ustvarjanje nedokumentiranih migrantov: primer Norveške; DARJA ZAVIRŠEK: »Stultifera Navis« na balkanski begunski poti; ZORANA MEDARIĆ, MATEJA SEDMAK: Življenjski prehodi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji: subjektivni pogledi; BLAŽ LENARČIČ, TJAŠA ŽAKELJ: Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji; ANDREJA VEZOVNIK: Uvod v tematski sklop; KSENIJA VIDMAR HORVAT: Balkanska pot in varuhi Evrope: begunska kriza na mejah Slovenije; ANDREJA VEZOVNIK: Drugost in žrtvenost v tabloidnem tisku: primer »begunske krize« v »Slovenskih novicah«; MARUŠA PUŠNIK: Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma: moralne zgodbe o beguncih; BREDA LUTHAR: Begunci in »Odmevi«: epistemologija konvencij; MOJCA PAJNIK: Medijsko-politični paralelizem: legitimizacija migracijske politike na primeru komentarja v časopisu »Delo«; DEJAN JONTES: Med distanciranostjo in angažiranostjo: protislovja poročanja o »begunski krizi« v dnevnem tisku; LAURA BOUCSEIN: Knjižna ocena - Gregory Feldman: The Migration Apparatus. Security, Labor, and Policymaking in the European Union. Stanford University Press, 2012, pp. 224 ; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri, ASEI – Archivio storico dell'emigrazione italiana 12/2016. Edizioni Sette Città, Viterbo

44 / 2016

Dve domovini

MITJA SARDOČ: Dediščina knjige Liberalism, Community, and Culture; JEFF SPINNER-HALEV: Negotovi teoretični temelji kulturnih pravic; AVIGAIL EISENBERG: Vrednotenje kultur in avtonomija skupnosti; EAMONN CALLAN: Kymlicka o kulturnih pravicah in liberalizmu; HELDER DE SCHUTTER: Liberalni lingvistični obrat: pregled Kymlickovega argumenta svobode; WILL KYMLICKA: Liberalism, Community and Culture 25 let kasneje: filozofske raziskave in politične zahteve; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Teoretska tematizacija koncepta multikulturalizma skozi Taylorjevo politiko prepoznanja; ANA MARIA ARAGONéS, UBERTO SALGADO: Danska in Norveška: potrebe trga in kvalificirani migranti; ALEKSEJ KALC: Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne; JERNEJ MLEKUŽ, NATAŠA ROGELJA, KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK: Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi; KSENIJA ŠABEC: Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo; DEJAN VALENTINČIČ: Vračanje potomcev slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi k slovenski identiteti v kontekstu globalnega trenda individualizacije; ZALA PAVŠIČ: Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese; ANSAR UDDIN ANAS: Knjižna ocena - Bimal Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects, What Will Migration Look Like in 2045? Palgrave Macmillan, 2013 ; MIRAN KOMAC: Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015; KRISTINA TOPLAK: Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

43 / 2016

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini / Two Homelands; ALEŠ BUČAR RUČMAN: Družbeno nadzorstvo in mednarodne migracije: analiza nadzorstva od globalne do lokalne ravni; ALEKSEJ KALC: Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Nadzor nad nadzorom: strategije upiranja in avtonomnost delovanja migrantk v sodobni in zgodovinski perspektivi; MAJA MODIC: Zbliževanje migracij in policijske dejavnosti: slovenski vidik; URŠULA LIPOVEC ČEBRON, JELKA ZORN: Avtonomija in nadzor migracij v evropskih »tamponskih conah«; ALEŠ BUČAR RUČMAN, ZORAN KANDUČ: Razredna vojna, delo in migracije: primer delavcev migrantov v Sloveniji; VESNA LESKOŠEK: Migracije in dostop do socialnih pravic v EU in Sloveniji; MARINA PERIĆ KASELJ, ALEKSANDAR VUKIĆ, JELENA ZLATKOVIĆ WINTER: Hrvaška etnična društva v Sloveniji: zgodovinski kontekst in etnični položaj; IRENA BAČLIJA, VLADIMIR PREBILIČ: Odsevi multikulturnosti in patriotizma v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih ; ASJA PEHAR: Dejavniki socialne integracije priseljencev v Španiji med teorijo in prakso: primer mesta Jerez de la Frontera; JERNEJ MLEKUŽ: Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897); MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih; FRANCESCO DELLA PUPPA: Knjižna ocena - Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination, V & R unipress, Göttingen, 2015; NATAŠA ROGELJA: Knjižna ocena - Catherine Doherty, Wendy Patton, Paul Shield, Familiy Mobility: Reconciling career opportunities and educational strategy Routledge, London, New York, 2015, 221 str.

42 / 2015

Dve domovini

MICHAELA BENSON, NATAŠA ROGELJA: Uvodnik; MICHAELA BENSON: Življenjsko-stilske migracije: od trenutnega stanja k prihodnosti področja raziskovanja; NICK OSBALDISTON: Sociološkokulturni pogled na življenjsko-stilske migracije ; STEFAN KORDEL, TOBIAS WEIDINGER: Nemška zdraviliška mesta kot želeni kraji upokojitve: kako se (pred)upokojenci soočajo s preselitvijo in kako jo ocenjuje lokalno prebivalstvo ; HILA ZABAN: Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem; NATAŠA ROGELJA: »Odjadraj«: biografski pristop kot orodje za razumevanje koncepta začasnega nepripadanja ; MARCO EIMERMANN: Življenjsko-stilske migracije onkraj dvojice potrošnja – proizvodnja: nizozemski migranti in večnamenska uporaba kmetijskih zemljišč na Švedskem ; FRANCESCO DELLA PUPPA: Dom med bidesh in shodesh: domestifikacija življenjskih prostorov, identiteta in spolne izkušnje v bangladeški diaspori; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Recipročnost ali simetrija? Primerjava kulturnih interesov in možnosti dveh manjšin; KSENIJA ŠABEC: Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu: Učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije ; MAJA RAMOVŠ: Razprave v ameriškem senatu o reformi priseljenske zakonodaje v ZDA v obdobju 2012–2013; ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2014; Vera Kržišnik Bukić (ur.), Kdo so narodne manjšine v Sloveniji, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Ljubljana, 2014 ; NATAŠA ROGELJA: Knjižna ocena - Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.), Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika, Institut za etnologiju i folkloristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014

41 / 2015

Dve domovini

JANJA ŽITNIK SERAFIN: In memoriam Janez Stanonik; ANDREJA VEZOVNIK: Migrantski delavci iz bivših jugoslovanskih republik v Sloveniji: med balkanizacijo in viktimizacijo; ANDREJA BARLE LAKOTA, MIRAN KOMAC: Prebijanje steklenega stropa: primer romske narodne manjšine v Sloveniji; OUAFAA BOUACHRA, FRANCISCO JAVIER GARCíA CASTAñO, MARIA RUBIO GOMEZ: Učenci priseljenci v šoli v Španiji: konstrukcija raziskovalnega subjekta ; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ, MAGDALENA VRBANEC: Transnacionalne izkušnje hrvaških migrantov in njihovih potomcev rojenih v Nemčiji; JURE GOMBAČ, MOHAMMAD MORAD: Transmigranti, transnacionalne povezave in načini pripadanja: primer bangladeških migrantov v Italiji; ALEKSEJ KALC: Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno; MAŠA MARTY: Glasba gre na pot – pomen in vloga glasbe v izseljenstvu; MATEJA ČOH KLADNIK: »Bande« in slovenska emigracija v avstrijskih begunskih taboriščih 1945–1949; ALEŠ BUČAR RUČMAN: Analiza migracij in odnosov v multikulturni skupnosti – primer Mestne občine Velenje ; KARMEN ERJAVEC: Vloga medijev pri oblikovanju identitete in integraciji mlajših priseljenih mladostnikov iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo; MARIJA JURIĆ PAHOR: Univerza kot transnacionalni in transkulturni prostor: razmislek o porajajoči se »eliti znanja« ; KLARA KOŽAR ROSULNIK, NIVES LIČEN: Preplet migracij in učenja: biografsko učenje kot formiranje identitete in znanja ob migracijskih izkušnjah; MILANKA MUNDA, MOJCA PEČEK: Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v Mariboru; LAURA TOMMILA: Knjižne ocene - Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia, Routledge, London, 2012, 175 pp.; EVELINA SCHÖN: Knjižne ocene - Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for Export – How the Philippine State Brokers Labor to the World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 208 pp.

40 / 2014

Dve domovini

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK, NATAŠA ROGELJA: Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo; ALEKSEJ KALC: Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške; NATAŠA ROGELJA: »Vse po resnici!« Uporaba biografske metode ob raziskovanju Šavrink; ŠPELA LEDINEK LOZEJ: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja; MAJDA HRŽENJAK: Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih skrbstvenih delavk v Italiji; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev; MILENA BEVC, SONJA URŠIČ: Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije; TEA GOLOB: Sodobne identifikacije v primežu transnacionalnih tokov: Transnacionalna družbena polja in identifikacije »Ryanair generacije« irskih migrantov; JAKA VADNJAL: Pomen socialnega kapitala v etnični skupini: Primer albanskih podjetnikov v Sloveniji; KRISTINA TOPLAK, MOJCA VAH JEVŠNIK: Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah; NATALIJA VREČER: Knjižna ocena - Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority Return to Croatia – Study of an Open Process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str.

39 / 2014

Dve domovini

VERONIKA BAJT, NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Brezdržavljanskost v Sloveniji; MOJCA PAJNIK: Multikulturalizem pro et contra: Kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij; PETRA KAVČIČ: Zlata Praga Zofke Kveder; MAJA GODINA GOLIJA: Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane; TANJA PETROVIĆ: Multikulturna dediščina in nacionalna država: Uvod v tematski sklop; ANA HOFMAN: Premeščanje glasbene dediščine: Festival Guča na Krasu; TANJA PETROVIĆ: Večkulturna dinamika in polastitve dediščine v Beli krajini: Izpogajanje dediščine srbske pravoslavne skupnosti; OTO LUTHAR: Jezikovna mobilnost na obrobju osrednje Evrope in multikulturna dediščina na začetku 20. stoletja; MARTIN POGAČAR: Digitalna dediščina: Sozgodovinskost in multikulturna dediščina nekdanje Jugoslavije

38 / 2013

Dve domovini

MARKO JUNTUNEN, ŠPELA KALČIĆ, NATAŠA ROGELJA: Marginalna mobilnost: Hevristično orodje za primerjalni študij sodobnih mobilnosti; MARKO JUNTUNEN: Urejanje mobilnih življenj: Marginalizirani Maročani v transnacionalnem prostoru; ŠPELA KALČIĆ: Med nomade: Novi mobilni življenjski stili med Evropejci; MARI KORPELA: Marginalno mobilni? Ranljivi življenjski stili med zahodnjaki v Goi; INES KOHL: Vagabundi ali elite? Tuaregi, moderni nomadi na poti; ALENKA JANKO SPREIZER: Romi, Cigani popotniki, ljudje potovanja: Ljudje, ki potujejo?; SANJA CUKUT KRILIĆ: Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji; JURIJ KOČAR: Podnebne selitve v okraju Shyamnagar v Bangladešu; MIHA ZOBEC: Nekateri aspekti vključevanja v argentinsko družbo skozi prizmo izseljenske korespondence; METKA LOKAR: Zelen kot Slovenija in rdeč kot ljubezen: Slovenski jezik med Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije; FRANC CANKAR, OLGA DEČMAN DOBRNJIČ, TOMI DEUTSCH, STANKA SETNIKAR CANKAR: Izobraževanje otrok migrantov v mednarodnem programu osnovne šole: Primerjava s slovensko osnovno šolo; BARBARA GORNIK: Knjižna ocena - Zorana Medarić, Mateja Sedmak (ur. / eds.), Children’s Voices: Interethnic Violence in the School Environment, Annales, Koper, 2012

37 / 2013

Dve domovini

KARMEN ERJAVEC: Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo; MILENA BEVC: Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995−2009 po njihovem znanstvenem področju; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije; DRAGICA GATARIĆ, RAJKO GOLIĆ, MARKO JOKSIMOVIĆ, DEJAN ŠABIĆ, SNEŽANA VUJADINOVIĆ, LJILJANA ŽIVKOVIĆ: Prosilci za azil iz Srbije in problemi povratnikov: Zakaj je Srbija v svetovnem vrhu po številu azilantov; MARIO BARA, ALEKSANDAR VUKIĆ: Pomen opazovanja, klasificiranja in opisovanja nastajanja etnične identitete v Bunjevcih v Bački (1851–1910); JANA S. ROŠKER: Medkulturni dialogi v teoriji modernizacije: Vpliv zahodnih filozofij na moderno konfucijanstvo v Vzhodni Aziji; NATAŠA VAMPELJ SUHADOLNIK: Chen Shizengova »teorija subjektivnosti«: Vpliv kitajskega slikarstva izobražencev na umetniško iskanje zahodnih modernih -»izmov« v obdobju Kitajske republike; MAJA VESELIČ: Od mešanih predjedi k talilnemu loncu? Akademske razprave o sedanji kitajski etnični politiki; NATAŠA VISOČNIK: Reprezentacije sebe in drugih med korejsko manjšino na Japonskem; KRISTINA HMELJAK SANGAWA, NAGISA MORITOKI ŠKOF: Japonska jezikovna pomoč za otroke migrante na Japonskem: Potrebe, politike, dejavnosti, problemi; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Poročilo z 18. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov ter z AFA-sejma v Nemčiji

36 / 2012

Dve domovini

MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij; OLGA DEČMAN DOBRNJIČ, MILAN PAGON, MAJDA PŠUNDER: Ocena resnosti nasilnih dejanj nad dijaki priseljenci v dijaških domovih; MITJA SARDOČ: Pomen vključevanja različnosti v vzgoji in izobraževanju; NATALIJA VREČER: Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografi ja; IVANA ČANČAR, ANITA JUG DOŠLER, IRENA LESAR: Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti; DRAGO KOS: »Avtohtona« evropska džamija?; ŠPELA KALČIĆ: Etnografi ja avtohišarstva v Zahodni Afriki: Turisti, popotniki, upokojeni migranti in peripatetiki; NATAŠA ROGELJA: Živeti na barki v Mediteranu: Luksuz ali marginalnost? – Etnografska refl eksija pomorskih življenjsko-stilskih migracij; MILAN JAZBEC, MARINA LUKŠIČ-HACIN: Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov; MARKO KLAVORA: Ko izbire ni: Pričevalci in evakuacija Slovencev iz Sarajeva novembra 1992; TANJA ŽIGON: Dunajčanka v Ljubljani: Medkulturno delovanje Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner; NINA VODOPIVEC: Knjižna ocena - Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str.; MARIJANCA AJŠA VIŽINTIN: Poročilo s 17. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji (Bad Urach, 23.–25. 3. 2012)

35 / 2012

Dve domovini

CIRILA TOPLAK: Državljanstvo in migracije: »Novi« koncepti in prakse; SIMONA BEZJAK: Globalizacija državljanstva: Vpliv globalnih migracij na formacijo koncepta; MARINKO BANJAC: Evropska identiteta skozi prakse številčenja: Oblikovanje EU državljanstva in evropske migracijske politike; ŽIGA VODOVNIK: Onkraj gradbišča, onkraj nacionalnega državljanstva: Infrapolitika državljanstva; BLAŽ ILC: »Če ne bi obstajali, bi si jih morali izmisliti.« Vloga priseljencev in njihovo reguliranje v ameriškem družbeno-političnem kontekstu; JERNEJ PIKALO: Državljanstvo kot metafora; DIRK HOERDER: Pripadanje, članstvo in mobilnost v globalni zgodovini; MARINA LUKŠIČ-HACIN, KRISTINA TOPLAK: Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti; MITJA DURNIK, JURE GOMBAČ: Razprava o potencialu politične in socialne ekonomije v raziskovanju strukture etnične ekonomije; DAMIR JOSIPOVIČ: Instrumentalizacija etničnosti znotraj večnacionalnih držav: Primer kolonizacije Slovencev v avstro-ogrskem delu nekdanje Jugoslavije; SARA BREZIGAR: Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?; SARA BREZIGAR: Ali se državljani tretjih držav v Sloveniji soočajo s predsodki in diskriminacijo?; MIHA KODERMAN, LYDIA MIHELIČ PULSIPHER: Družbeni in prostorski vidiki turizma iskanja korenin v Sloveniji: Primer slovensko-ameriške izseljenske skupnosti; MIHA KOZOROG: Marginalizacija kot kontekst za interpretacijo delovanja subkulturnega festivala na lokalno skupnost; ESTER SERRA MINGOT: Knjižne ocene - Marie Macey, Multiculturalism, Religion and Women: Doing Harm by Doing Good?, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2009 (Ester Serra Mingot); DAVID HIMLER: Knjižne ocene - Heath Wellman, Christopher & Philip Cole, Debating the Ethics of Immigration: Is there a Right to Exclude? Oxford University Press, New York, 2011, 340 pp.

34 / 2011

Dve domovini

ŽIGA VODOVNIK: Performativna moč translokalnega državljanstva; NATAŠA GREGORIČ BON: Materialna življenja in potovanja žensk v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah Evrope ; KATJA MIHURKO PONIŽ: Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča ; ANDREJA VEZOVNIK: Kriza pojma političnega predstavništva skozi primer nedržavljanov; MOJCA VAH JEVŠNIK: Migracije, socialna politika in socialno delo: Uvod v tematski sklop; DEBORAH HOLMAN, CLAUDIA SCHNEIDER: Kompleksni in večplastni procesi sprejemanja odločitev o dolžini bivanja: Evropski državljani iz držav A8 in A2 v Združenem kraljestvu ; ANA M. SOBOČAN: Mednarodne posvojitve in migracije: Presečišča in izzivi. Primer Slovenije; MOJCA PAJNIK: Naracije o pripadanju v postjugoslovanskem kontekstu; SUZANA BORNAROVA: Migranti povratniki v republiki Makedoniji: Vprašanje reintegracije; NATASHA BOGOEVSKA, SVETLANA TRBOJEVIK: Migracija, socialna izključenost in vprašanja identitete makedonskih Romov; PETER KOPIĆ: Knjižna ocena - Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str.; KRISTINA TOPLAK: Knjižna ocena - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.; ANA KRALJ: Knjižna ocena - Italo Pardo in Giuliana B. Prato (ur.), Citizenship and the Legitimacy of Governance: Anthropology in the Mediterranean Region, Ashgate, Farnham, 2011, 221 str.

33 / 2011

Dve domovini

32 / 2010

Dve domovini

31 / 2010

Dve domovini

30 / 2009

Dve domovini

29 / 2009

Dve domovini

28 / 2008

Dve domovini

27 / 2008

Dve domovini

26 / 2007

Dve domovini

25 / 2007

Dve domovini

MARKO ZAJC: Problem »pripadnosti« Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem; DAMIR JOSIPOVIČ: Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza; PETER REPOLUSK: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji; JASNA ČAPO ŽMEGAČ: Povratak na granicu: migracijska iskustva u trokutu Hrvatska-NjemačkaSlovenija; DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih; IRENA ROŽMAN: Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu; MARJAN DRNOVŠEK: Krekova Vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike; KSENIJA ŠABEC: Etnične, regionalne in nacionalne identitete v kontekstu evropskega čezmejnega sodelovanja: Študija primera Italijanske narodne skupnosti v Slovenski Istri; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata; MAŠA MIKOLA: Tih opazovalec v nemem prostoru: etnografija danes; NEŽA FLORJANČIČ: Vprašanje identitete v magrebski književnosti

24 / 2006

Dve domovini

JURE GOMBAČ: VZPONI IN PADCI TEORIJE MIGRACIJSKIH SISTEMOV; MAJDA ČERNIČ ISTENIČ, DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: ALI SO STALIŠČA PREBIVALCEV EVROPSKIH DRŽAV DO PRISELJENCEV POVEZANA S STALIŠČI, KI SE NANAŠAJO NA ODNOSE MED SPOLOMA, RODNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTENJE OTROK?; DAMIR JOSIPOVIČ: SPREMEMBE RODNOSTNEGA OBNAŠANJA V SLOVENIJI POD VPLIVOM PRISELJEVANJA V OBDOBJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI; ANTE LAUŠIĆ, MARINA PERIĆ: Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici: komparativni prikaz dvaju empirijskih istraživanja; JANJA ŽITNIK SERAFIN: KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV V SLOVENIJI: DEJAVNIKI IN POKAZATELJI; MARJAN DRNOVŠEK: NEKATERI VIDIKI ODNOSA SLOVENSKE JAVNOSTI DO IZSELJENSTVA; IRENA GANTAR GODINA: O ODNOSU SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV DO ŽIDOV NA ČEŠKEM IN HRVAŠKEM; IVAN VOGRIČ: IVAN RESMAN IN IZSELJENSKA PROBLEMATIKA; UROŠ BONŠEK: KER ČE NE ZNAŠ SLOVENSKEGA JEZIKA, JE KOT DA NE BI BIL SLOVENEC (VLOGA SLOVENSKEGA JEZIKA PRI OBLIKOVANJU ETNIČNE IDENTITETE PRI TRETJI IN ČETRTI GENERACIJI SLOVENSKIH POLITIČNIH EMIGRANTOV V ARGENTINI); ANDREJ VOVKO: NEKATERI VIDIKI ŽIVLJENJA PRIMORSKIH PRISELJENCEV V PREKMURJE MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA; DARJA GORJUP: SELITVE ŽENSK IZ GABERIJ V VIPAVSKIH BRDIH MED LETI 1920–1954

23 / 2006

Dve domovini

PETER VODOPIVEC: MILAN VIDMAR MED EVROPO IN AMERIKO; MARJAN DRNOVŠEK: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE V OČEH SLOVENSKEGA SLIKARJA BOŽIDARJA JAKCA (1929–1931); MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: ČEZOCEANSKE POTI PAKETOV V MIGRANTSKI KORESPONDENCI 1940-1960: »... 2 ŽAJFE, 6 ŽUP V PAKETIH, PA TISTE BENDIČE ZA MAJHNE RANE...«; VLADKA TUCOVIČ: ZAGREB, LJUBLJANA, PRAGA: KORESPONDENCA ZOFKE KVEDER IN NJENE HČERE VLADIMIRE JELOVŠEK; IGOR MAVER: JOŽE ŽOHAR, IZSELJENSKI PESNIK IZ AVSTRALIJE IN NJEGOVA NOVA PESNIŠKA ZBIRKA OBIRANJE LIMON (2004); JANJA ŽITNIK SERAFIN: POLOŽAJ PRISELJENSKIH KULTUR V SLOVENIJI: IDENTITETNI VIDIKI; LIDIJA DIMKOVSKA: LITERARNE OBJAVE NE-ELITNIH PRISELJENSKIH PISATELJEV V REVIJI PARALELE – ZNAČILNOSTI IN POLOŽAJ V SLOVENSKI KULTURI; JERNEJ MLEKUŽ: SLOVENCI Z BUREKOM V EVROPO IN/ALI DIKTATURA KRANJSKE KLOBASE: NEKAJ O BUREKU, REPREZENTACIJAH BUREKA IN »SLOVENSKEM« ETNONACIONALNEM DISKURZU; REBEKA MESARIĆ ŽABČIĆ: FIZIONOMSKA TRANSFORMACIJA MEĐIMURSKOG PROSTORA POD UTJECAJEM VANJSKE MIGRACIJE; MARIE L. NEUDORFLOVá: POLITIČNO-INTELEKTUALNI RAZLOGI ZA MIGRACIJE V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA: PRIMER ČEHINJ V AVSTRO-OGRSKI; KATALIN MUNDA HIRNÖK: POLOŽAJ PORABSKIH SLOVENK V MESTNIH OKOLJIH NA PRIMERU SOMBOTELA/SZOMBATHELYJA

22 / 2005

Dve domovini

BARBARA FRIEHS: PRISELJENSKI OTROCI V AVSTRIJSKIH ŠOLAH; GERI SMYTH: VEČJEZIČNA KONFERENCA: DOVZETNOST NEKEGA MESTA ZA IZOBRAŽEVANJE UČENCEV IZ DRUŽIN PROSILK ZA AZIL; MOJCA PEČEK: JE OSNOVNA ŠOLA V SLOVENIJI PRAVIČNA IN POŠTENA: PRIMER IZSELJENSKIH OTROK IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE; IRENA LESAR: ODZIV SLOVENSKIH UČITELJEV NA OTROKE PRISELJENCEV IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE; LIDIJA DIMKOVSKA: KNJIŽEVNOST PRISELJENCEV V SLOVENIJI – NJENE ZNAČILNOSTI IN POLOŽAJ V SLOVENSKI KULTURI; MARUŠA MUGERLI: SLOVENSKI PREVODI LITERARNIH DEL PRISELJENSKIH AVTORJEV PO LETU 1990; SAŠKA ŠTUMBERGER: SLOVENSKI SELITVENI TOKOVI V NEMČIJO IN SPREMINJANJE VLOGE SLOVENŠČINE; KRISTINA TOPLAK: UMETNIŠKA USTVARJALNOST MIGRANTOV: PRIMER SLOVENCEV V NEMČIJI; MARINA LUKŠIČ-HACIN: MIGRACIJSKA SITUACIJA V EVROPI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN POSTOPNA (POLITIČNA) USKLAJEVANJA MED ČLANICAMI EGS (EU); MAŠA MIKOLA: MEJE MULTIKULTURNE KOMUNIKACIJE: ETNIČNO-SIMBOLNE REPREZENTACIJE V AVSTRALSKEM PROSTORU; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: SUBJEKTIVNA REALNOST MIGRACIJSKIH PROCESOV: BRATI, POSLUŠATI IN RAZUMETI MIGRANTSKE IZKUŠNJE; IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI IZ PRAGE NA HRVAŠKO

21 / 2005

Dve domovini

MARJAN DRNOVŠEK: IZSELJEVANJE KOČEVARJEV V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE; SIMON ŠKVOR: BENEŠKA SLOVENIJA: MIGRACIJSKI PROCESI Z VIDIKA OBMEJNOSTI IN NARODOTVORNIH DETERMINANT; MARINA LUKŠIČ-HACIN: IZOBRAŽEVANJE V KONTEKSTU ŠVEDSKEGA MULTIKULUTRALIZMA; URŠA BRATUN: POGLEDI NA EMIGRACIJO Z VIDIKA DELOVNE TERAPIJE: SLOVENCI NA ŠVEDSKEM; JANJA ŽITNIK SERAFIN: KULTURNO ŽIVLJENJE V IZSELJENSTVU: KONCEPT KOMPLEKSNE OBRAVNAVE; IRENA AVSENIK NABERGOJ: HREPENENJE PO DOMOVINI V POEZIJI SLOVENSKIH AVTORIC V ZDOMSTVU; BREDA ČEBULJ SAJKO: MARIZA LIČAN, SLEDI ŽIVLJENJA IZSELJENKE; MARINKA SKRT: SLOVENKE V GRČIJI; LIDIJA FRANJIĆ: POLITIKA SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA DO ZDOMSTVA

20 / 2004

Dve domovini

MARINA LUKŠIČ-HACIN: Vračanje Slovencev iz Argentine; KRISTINA TOPLAK: »DOBRODOŠLI DOMA?« VRAČANJE SLOVENSKIH IZSELJENCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO; JERNEJ MLEKUŽ: ODNOS REPUBLIKE SLOVENIJE DO VRAČANJA IZSELJENCEV IN NJIHOVIH POTOMCEV; IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI NA HRVAŠKEM OD 1850 DO 1860; IRENA AVSENIK NABERGOJ: IVAN CANKAR MED DOMOVINO IN TUJINO; MARJAN DRNOVŠEK: OSEBNO IN JAVNO V IZSELJENSKI KORESPONDENCI; ALEKSEJ KALC: PISMA IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI KOT KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN VIRI ZA PREUČEVANJE IZSELJEVANJA. PRIMER TRŽAŠKE DRUŽINE V AVSTRALIJI; JERNEJ MLEKUŽ: KAJ, KAKO IN MOGOČE ŠE ZAKAJ SO TAKO PISALI O IZSELJEVANJU IN IZSELJENCIH IZ BENEŠKE SLOVENIJE V ČASNIKU MATAJUR V LETIH 1951–1960; MOJCA PEČEK: OD ZAHTEVE PO ODREKANJU MATERINŠČINI DO CENJENJA DVOJEZIČNOSTI: ŠOLSKI SISTEM V AVSTRALIJI; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: ŠOLSKE IZKUŠNJE V MULTIKULTURNEM OKOLJU ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE SKOZI ZGODBE SLOVENSKIH PRISELJENK; ZVONE ŽIGON: SLOVENSKA MISIJONARKA PRI INUITIH; MAŠA MIKOLA: TRANSFORMACIJA ETNIČNOSTI: PREMIK K JAVNEMU IZRAŽANJU SIMBOLNE ETNIČNE IDENTITETE; KSENIJA VESENJAK: SLOVENCI NA AVSTRALSKI TASMANIJI

19 / 2004

Dve domovini

PETER GRAF: MIGRACIJA KOT SPREMEMBA KULTURNIH ODNOSOV, KI JO PRINAŠA NOVI JEZIKOVNI ZEMLJEVID; ZVONE ŽIGON: OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI V DOBI GLOBALIZACIJE; SLADJA BLAZAN: PRISELJENEC JE MRTEV, NAJ ŽIVI PRISELJENEC: VZHODNOEVROPSKI TRANSMIGRANT V SODOBNI AMERIŠKI KNJIŽEVNOSTI; SUZANA C. ZIEHL: GLOBALIZACIJA, MIGRACIJE IN RAZNOLIKOST DRUŽINSKIH VZORCEV; ADA AHARONI: POTREBA PO NOVI MULTIKULTURNI MIROVNI KULTURI; JANJA ŽITNIK SERAFIN: MULTIKULTURALIZEM IN GLOBALIZACIJA: KOMENTAR; MARINA LUKŠIČ-HACIN: KONCEPTUALNE DILEME V RAZPRAVAH O MULTIKULTURALIZMU IN GLOBALIZACIJI; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: OHRANJANJE ETNIČNE IDENTITETE IN TRADICIJE MED SLOVENSKIMI IZSELJENCI IN NJIHOVIMI POTOMCI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE; JERNEJ MLEKUŽ: IZBRANI VIDIKI ZAPOSLOVANJA BENEŠKIH DEKLET V GOSPODINJSTVIH ITALIJANSKIH MEST: TIHA, GRENKO-SLADKA, NIKOLI POVSEM IZREČENA ZGODBA; IRENA GANTAR GODINA: SLOVENSKI INTELEKTUALCI/IZSELJENCI NA HRVAŠKEM: JERNEJ BARTOL(MEJ) FRANCELJ (1821-1889); ALEŠ GABRIČ: KAKO JE BILA SLOVENSKA EMIGRANTSKA KULTURA SPREJETA V SLOVENIJI; BREDA ČEBULJ SAJKO: Etnologija in povratništvo

18 / 2003

Dve domovini

ANDREJ VOVKO: POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIOGRAFSKI PRISPEVKI O MISIJONARJU IN IZSELJENSKEM DUHOVNIKU FRANCU PIRCU; STANE GRANDA: GOSPODARSKE RAZMERE NA KRANJSKEM V PIRČEVEM ČASU; BOGDAN KOLAR: IZVIRNE POTEZE DELOVANJA MISIJONARJA FRANCA PIRCA; MAJDA KODRIČ: Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike; MARJAN DRNOVŠEK: PISMO APOLONIJE NOČ IZ SV. JOŽEFA / ST. JOSEPH, MINNESOTA (1855); MARJETA HUMAR: PIRČEVA STROKOVNA, LITERARNA IN DOPISOVALNA SLOVENŠČINA; MARINA LUKŠIČ-HACIN: VLOGA IZSELJENK ZA OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE V KONTEKSTIH, KI JIH KONSTITUIRAJO PATRIARHALNI ODNOSI IN SPOLNA DIHOTOMIJA; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: IZ SLOVENIJE V AMERIKO – STOPINJE SKOZI ČAS V AVTO-BIOGRAFSKIH DELIH SLOVENSKIH AVTORIC; IRENA GANTAR GODINA: IZSELJEVANJE SLOVENSKIH INTELEKTUALCEV NA HRVAŠKO DO LETA 1848; KRISTINA TOPLAK: UMETNIŠKA ŠOLA SLOVENSKE KULTURNE AKCIJE; CATALINA BANKO, PABLO MOUZAKIS: SLOVENSKA EMIGRACIJA V ARGENTINI MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA; MARTA MAFFIA, BERNARDA ZUBRZYCKI: POLJSKE IZSELJENSKE SKUPNOSTI IN NJIHOVI POTOMCI V PROVINCI BUENOS AIRES V ARGENTINI; JURIJ ZALOKAR: O MULTIKULTURI IN POMENU RAZLIČNOSTI NARODOV, JEZIKOV IN KULTUR; KSENIJA BATIČ: "DOMOVINA JE TU IN DOMOVINA JE TAM" RAZISKAVA MED PRIMORSKIMI IZSELJENCI O NJIHOVI VRNITVI V SLOVENIJO

17 / 2003

Dve domovini

MARJAN DRNOVŠEK: Izseljevanje Slovenk iz zgodovinskega vidika; IRENA MILANIČ: Slovenskoameriške pisateljice in pesnice v tridesetih letih 20. stoletja med literatueo in družbeno angažiranostjo; MIRJAM MILHARČIČ-HLADNIK: Zgodbe slovenskih žensk iz Amerike; JERNEJ MLEKUŽ: "Mali" prispevek k vprašanjem "povratništva": življenski pripovedi migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije - potovanji brez vrnitve?; MICHAEL M. POMEDLI: Očipvejci in škof Baraga: Vzajemni vplivi skozi spovednico

16 / 2002

Dve domovini

IRENA GANTAR GODINA: Josip Vuga - slovenski izobraženec v Českih Budejovicah; MARJAN DRNOVŠEK: Odnos zveze komunistov Slovenije do politične emigracije pred letom 1991; TEJA PRIBAC: Duhovni razvoj Berta Pribca, kot se odraža v njegovi poeziji; BARBARA VERLIČ CHRISTENSEN: Ali migracije spreminjajo nacionalne trge delovne sile v Evropski skupnosti?; SANJA ČIKIĆ: Povezovanje Slovencev po svetu s pomočjo interneta: Vzpostavljanje virtualnih etničnih skupnosti; ZVONE ŽIGON: Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku

15 / 2002

Dve domovini

CERI PEACH: Etnična raznolikost in mestna središča; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Multikuturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol; JAMES COHEN: Neenakosti in razlike: trenutni izzivi sociologije francoskemu »Republikanskemu modelu intergracije«; MONIKA ZULAUF: Delovne migracije Vzhod-Zahod in integracija: trendi in izgledi za zdravstvene delavce; ANTOINE PECOUD: Sodobni trendi v turški ekonomiji Berlina; ANN-KATRIN BACKLUND: Zakaj se povečujejo ovire pri vstopu na trg delovne sile? : Analiza procesa izključevanja priseljencev na švedskem trgu delovne sile; BRUCE FRIEDMAN, JULIET STUMPF: Govoriti nov jezik: imigracije in civilne pravice v globalni ekonomiji; KATARZYINA SZYMANSKA: Družbena politika do priseljencev na Poljskem po letu 1989: oris problema; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Literarno povratništvo in meje narodne književnosti; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Povratniki kot del migracijskega kroga

14 / 2001

Dve domovini

IRENA GANTAR GODINA: Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne; IRENA MILANIČ: Skrb za drugo generacijo – primer SNPJ – kulturna investicija za ohranitev slovenske pripadnosti v Združenih državah Amerike; ULF BEIJBOM: Švedi v Ameriki; ZVONE ŽIGON: Slovenska kultura v Južni Ameriki po osamosvojitvi Slovenije; MATIJA OGRIN: Filozofsko delo prof. Milana Komarja; MARINA LUKŠIČ-HACIN: Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci – zahodna Evropa; JANJA ŽITNIK SERAFIN: Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi; ROZINA ŠVENT: Knjiga – blagoslov za dušo ; Knjiga – spomin in opomin; CVETKA KOCJANČIČ: Izzivi sodobnih slovenskih izseljenskih pisateljev; LEV DETELA: Pet desetletij slovenske zdomske kulturne revije Medddobje; JERNEJA PETRIČ: Slovene theatre in Cleveland : Beginnings, flowering and the end; MIHAEL KUZMIČ: Začetki dramske dejavnosti med slovenskimi izseljenci v Bethlehemu, Pa., ZDA; DUŠAN DRLJAČA, JADRANKA ĐORđEVIĆ: Gusle, guslarji in njihova društva pri srbskih izseljencih v ZDA; MIRJANA PAVLOVIĆ: »Braća Popović« : tanburica v življenju srbske skupnosti v Chicagu; ZVONE PODVINSKI: Foklorno življenje med Slovenci na Švedskem; MATJAŽ KLEMENČIČ: Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDA; LOJZ TRŠAN: Slovenski filmski arhiv in izseljenstvo; DEAN CEGLAR: Izseljevanje iz Ribniške doline od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne

13 / 2001

Dve domovini

DAN SHIFFMAN: Louis Adamič in podoba priseljenskih generacij; BREDA ČEBULJ SAJKO: Avto-biografska metoda -»Case Study« - avstralski Slovenci; JERNEJ MLEKUŽ: A contribution for a different geography: migration, power and identity in relation two worlds one another; ANDREJ VOVKO: Udje Družbe Sv. Mohorja v Nemčiji v letih 1888-1918; MATJAŽ KLEMENČIČ: Razvoj slovenske izseljenske skupnosti v Rock Springsu, Wyoming, od naselitve do začetka 30-ih let 20. stoletja; METODA BLAGOTINŠEK TURK: Prvih deset let delovanja Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ); ZVONE ŽIGON: Slovenska politična emigracija v Argentini; JANEZ NARED: Slovenska povojna politična emigracija in razvoj ideje o neodvisnosti Slovenije; AVGUŠTIN BUDJA: Slovenci na Švedskem: kratka statistična obravnava 2001

11-12 / 2000

Dve domovini

10 / 1999

Dve domovini

ZVONE ŽIGON: Slovenstvo v Venezueli; AVGUST HORVAT: Začetek, razvoj in današnje stanje srednješolskih tečajev v povojni slovenski emigraciji v Argentini; BREDA ČEBULJ SAJKO: Etnična identiteta prve povojne generacije avstralskih Slovencev; BOGDAN KOLAR: Krajevno društvo K.S.K.J. sv. Jožefa v Bridgeportu v Connecticutu; IRENA MILANIČ: Mary Jugg Molek - Ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla; IGOR MAVER: Irena Birsa: Avstralska pesnica in znanstvenica slovenskega rodu; MICHAEL STAMMERS: »Raj za delavnega človeka« - angleška zavest o izseljenstvu in Novi Zelandiji v dobi jadrnic; TINE T. KURENT: Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču

9 / 1998

Dve domovini

8 / 1997

Dve domovini

7 / 1996

Dve domovini

6 / 1995

Dve domovini

5 / 1994

Dve domovini

4 / 1993

Dve domovini

2-3 / 1992

Dve domovini

1 / 1990

Dve domovini