34 / 2011
Janja Žitnik Serafin

Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah EvropeIZVLEČEK

V preglednem članku avtorica uvodoma oriše najstarejša obdobja slovenskega izseljenskega literarne- ga ustvarjanja v drugih delih Evrope. Nato na kratko povzame zgodovino slovenskega izseljenskega ča- sopisja v Zahodni Evropi pred drugo svetovno vojno ter literarni prispevek najpomembnejših avtorjev v tem času. Sledi zgoščen pregled slovenskih izseljenskih pisateljev v drugih delih Evrope po drugi sve- tovni vojni, na koncu pa avtorica poskuša osvetliti še nekatera vprašanja njihove literarne dvojezičnosti. Pomemben vidik te študije je primerjava položaja obravnavanih pisateljev, in sicer na treh ravneh: med različnimi zgodovinskimi obdobji, med različnimi celinami in med pisatelji različnih narodnosti.

KLJUČNE BESEDE: slovenska književnost, slovenski izseljenci, Evropa, sodobna književnost, literarna dvojezičnost