34 / 2011
Peter Kopić

Knjižna ocena - Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str.Povod za izdajo zbornika Razprave o medkulturnosti je med drugim deseta obletnica Fakultete za huma- nistične študije Koper, Univerze na Primorskem (UP FHŠ), ki že od svojih začetkov raziskuje vprašanje večkulturalizma in medkulturnega stika. Gre za prvi zbornik, ki se neposredno ukvarja s tematiko medkulturnosti, vsebuje pa prispevke 22 predavateljev in predavateljic UP FHŠ. Delo Razprave o medkulturnosti tvorijo prispevki družboslovno-humanističnih disciplin, ki so tako teoretično-pregledne narave kot študije primerov in se neposredno ukvarjajo s kompleksnimi fenomeni medkulturne, večkulturne in prekokulturne stvarnosti.

Monografija v uvodu ponudi bralcu v kritični razmislek koncepte, ki so aktualni v večkulturni globalizirani družbi, v nadaljevanju pa sledijo članki o medkulturnosti iz različnih družboslovnih oziroma predvsem humanističnih znanosti. V nadaljevanju je delo razdeljeno na tri sklope. V prvem so prispevki, ki predstavljajo z različnih zornih kotov, če citiram urednika, »kompleksne medkulturne, večkulturne in prekokulturne stvarnosti, poskuse družbenih in političnih soočanj ter regulacij kulturnih, rasnih, verskih in jezikovnih pluralnosti (multikulturalizem) in nenazadnje razvoj konceptov, teoretičnih modelov in epistemoloških orodij za soočanje z vprašanji medkulturnosti, večkulturnosti in prekokulturnosti v okviru posameznih ved«. V drugem sklopu so analize medkulturnosti, ki temeljijo na študijah primerov, v zadnjem pa zbornik v dveh prispevkih obravnava »razmerje med dvema sodobnima intelektualnima kulturama, in sicer naravoslovno-tehniško in humanistično-družboslovno«.


Več ...