36 / 2012
Irena Lesar, Ivana Čančar, Anita Jug Došler

Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencevIZVLEČEK

Vključevanje (novo)priseljenih otrok v osnovne šole je aktualen problem šolskih sistemov, saj po šte- vilnih mednarodnih raziskavah učenci s priseljenskim ozadjem v večini držav ne dosegajo primerljivih šolskih rezultatov. Nekatere države – kot je v našem primeru Švedska – se s to problematiko ukvarjajo že desetletja in so pri šolanju (novo)priseljenih učencev razvile številne podporne mehanizme. Rezultati raziskave kažejo, da v primerjavi s Švedsko slovenski šolski sistem ne zagotavlja razmer, v katerih bi se priseljeni učenci učinkovito učili slovenščino in razvijali svojo kulturno identiteto.

KLJUČNE BESEDE: (novo)priseljeni učenci, materni jezik, prilagajanje pouka, kulturna heterogenost oz. homogenost