4 / 1993
Breda Čebulj Sajko

Pregled dosedanjega etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstvaZa razliko od tovrstnih dosedanjih orisov etnološkega raziskovanja slovenske­ ga izseljenstva, avtorica nameni tokrat več pozornosti razlagi metodološke  usmeritve v preteklih raziskavah na omenjeno tematiko. Skozi historični  presek povojnega zanimanja slovenske etnologije za vprašanja izseljenstva je  razviden tovrstni razcvet v osemdesetih letih, medtem ko v današnjem času,  zaradi preskromnega števila in interesa raziskovalcev, zamira. Članku je  dodana obsežna, vendar še vedno izbrana bibliografija, ki nas opozarja tudi  na določene spodbude za raziskovanje slovenskih izseljencev v obdobju pred letom 1940.