39 / 2014
Janja Žitnik Serafin

Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracijIZVLEČEK
Članek obravnava nekatera ključna vprašanja pri preučevanju književnosti migrantov v sklopu raziskovanja migracij. Avtorica uvodoma povzema zgodovino vključevanja književne produkcije migrantov kot raziskovalnega gradiva v okviru preučevanja migracij v Sloveniji in v mednarodnem merilu. Posebno pozornost posveča polemikam glede uporabe termina priseljenska/izseljenska književnost ter razlikam med disciplinarno (literarnovedno) in interdisciplinarno obravnavo književnosti migrantov. V nadaljevanju obravnava nekatere metodološke izzive na tem področju, dosedanje dosežke slovenske literarne zgodovine v okviru migracijskih študij, nesorazmerje med raziskanostjo slovenske izseljenske književnosti in književnosti priseljencev v Sloveniji ter vprašanje statusa izseljenske/priseljenske literarne produkcijev tujih jezikih.
KLJUČNE BESEDE: izseljenska/priseljenska književnost, migracijske študije, terminologija, tujejezična literatura, interdisciplinarni pristop