25 / 2007
Ksenija Šabec

Etnične, regionalne in nacionalne identitete v kontekstu evropskega čezmejnega sodelovanja: Študija primera Italijanske narodne skupnosti v Slovenski IstriIZVLEČEK
Članek izhaja iz osrednjega raziskovalnega vprašanja o učinkih evropskih integracij in pobud čezmejnega sodelovanja v obmejni regiji Slovenske Istre, predvsem na primeru družbeno-ekonomskega položaja, kulturnih aktivnosti in identitetnih pripadnosti Italijanske narodne skupnosti. Avtorica poskuša proučiti zgodovinski kontekst čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v obdobju pred tovrstnimi programi Evropske unije in po njihovi uvedbi z vidika vključenosti Italijanske narodne skupnosti. V bivši Jugoslaviji je politični, ekonomski in geografski položaj Slovenije od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje, predvsem pa z izrazitejšim odpiranjem političnih meja postajal vse pomembnejši: najprej v okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran, ki je delovala na področju Srednje Evrope, potem v Srednjeevropski pobudi in končno v celotnem evropskem okolju (Evropski uniji). Članek metodološko temelji na terenskem delu s poglobljenimi intervjuji med pripadniki Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji (Slovenski Istri) in med pripadniki večinskega prebivalstva, ki je bilo izvedeno v obdobju med avgustom 2005 in majem 2006. Ugotovitve je mogoče skleniti v tri ključne točke, ki so zaznamovale devetdeseta leta do danes: delitev Italijanske narodne skupnosti med dve samostojni in neodvisni državi (Slovenijo in Hrvaško), ki je bila dodatno zaznamovana z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004; ekonomska šibkost in odvisnost Italijanske skupnosti od državnih podpor ter evropske integracije in možnosti čezmejnega sodelovanja. Članek se dotika tudi vprašanja percepcije različnih etničnih, regionalnih in nacionalnih identitet na omenjeni študiji primera z vidika vpliva evropskih integracij in pobud za čezmejno sodelovanje.