36 / 2012
Mitja Sardoč

Pomen vključevanja različnosti v vzgoji in izobraževanjuPOVZETEK

Avtor v članku obravnava načine spoprijemanja z raznolikostjo ter težave, napetosti in izzive ob vključe- vanju različnosti v učilnice in druga izobraževalna okolja. V uvodnem delu predstavi nekaj preliminarnih vprašanj o vlogi in pomenu spoprijemanja z različnostjo v vzgoji in izobraževanju. Sledi predstavitev treh temeljnih dimenzij različnosti, s katerimi se srečujejo neidealna izobraževalna okolja. V tretjem razdelku avtor predstavi vlogo in pomen spoprijemanja z različnostjo v vzgoji in izobraževanju ter identificira različne funkcije spoprijemanja z različnostjo. V četrtem razdelku analizira temeljna protislovja ter z njimi povezane težave, s katerimi se soočajo poenostavljene različice spoprijemanja z različnostjo. V sklepnem delu avtor podrobneje predstavi način spoprijemanja z različnostjo, zavezanega procesu vzgoje in izobraževanja, v katerem učenci spoznavajo in spoštujejo drug drugega kot svobodne in enakopravne člane politične skupnosti.

KLJUČNE BESEDE: multikulturalizem, različnost, pluralizem, državljanska vzgoja