48 / 2018
Mojca Vah Jevšnik, Nataša Rogelja

Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcevČlanek predstavlja rezultate empirične študije o varnosti in zdravju pri delu napotenih delavcev v transnacionalnih in večjezičnih delovnih prostorih. Razprava temelji na podatkih, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji s ključnimi deležniki v Sloveniji, ki jih avtorici analizirata s pomočjo 'pristopa večplastne ranljivosti' (layered vulnerability approach; Sargeant, Tucker 2009). Članek prinaša vpogled v multiple ranljivosti napotenih delavcev, ki so pogosto napoteni na opravljanje dela v nevarnih sektorjih in izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem, ponuja pa tudi nekaj rešitev za zmanjšanje njihove ranljivosti, med drugim tudi vlogo in pomen učinkovitega širjenja informacij in ozaveščanja.
KLJUČNE BESEDE: napoteni delavci, varnost in zdravje pri delu, transnacionalni delovni prostori, ranljivosti, Slovenija


Več ...