42 / 2015

Dve domovini


Članki


MICHAELA BENSON, NATAŠA ROGELJA: Uvodnik

MICHAELA BENSON: Življenjsko-stilske migracije: od trenutnega stanja k prihodnosti področja raziskovanja

NICK OSBALDISTON: Sociološkokulturni pogled na življenjsko-stilske migracije

TOBIAS WEIDINGER, STEFAN KORDEL: Nemška zdraviliška mesta kot želeni kraji upokojitve: kako se (pred)upokojenci soočajo s preselitvijo in kako jo ocenjuje lokalno prebivalstvo

HILA ZABAN: Učinki življenjsko-stilskih migracij Judov iz Zahodnih držav na Jeruzalem

NATAŠA ROGELJA: »Odjadraj«: biografski pristop kot orodje za razumevanje koncepta začasnega nepripadanja

MARCO EIMERMANN: Življenjsko-stilske migracije onkraj dvojice potrošnja – proizvodnja: nizozemski migranti in večnamenska uporaba kmetijskih zemljišč na Švedskem

FRANCESCO DELLA PUPPA: Dom med bidesh in shodesh: domestifikacija življenjskih prostorov, identiteta in spolne izkušnje v bangladeški diaspori

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Recipročnost ali simetrija? Primerjava kulturnih interesov in možnosti dveh manjšin

KSENIJA ŠABEC: Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu: Učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije

MAJA RAMOVŠ: Razprave v ameriškem senatu o reformi priseljenske zakonodaje v ZDA v obdobju 2012–2013

ALEKSEJ KALC: Knjižna ocena - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Knjižna ocena - Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2014; Vera Kržišnik Bukić (ur.), Kdo so narodne manjšine v Sloveniji, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Ljubljana, 2014

NATAŠA ROGELJA: Knjižna ocena - Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.), Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika, Institut za etnologiju i folkloristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014