18 / 2003
Andrej Vovko

POMEMBNEJŠI SLOVENSKI BIOGRAFSKI PRISPEVKI O MISIJONARJU IN IZSELJENSKEM DUHOVNIKU FRANCU PIRCUIZVLEČEK
Slovenska elektronska podatkovna bibliografska zbirka COBISS, ki je sicer zelo uporabna in dragocena kot izhodišče vsakovrstnih raziskav, a še precej nepopolna zlasti za starejše publikacije, navaja o slovenskem duhovniku, pospeševalcu sadjarstva, misijonarju in izseljenskem duhovniku v ZDA Francu Pircu (1785-1880) okoli 20 bibliografskih enot. Pisec najnovejše biografije o njem Franc Pirc (1785-1880), sadjar na Kranjskem in misijonar v Ameriki iz leta 2003, dr. Marjan Drnovšek navaja v poglavju o uporabljeni literaturi kar 40 bibliografskih enot, od teh pa se jih 12 nanaša neposredno na Franca Pirca. Namen pričujočega članka ni dati popoln pregled dosedanje bibliografije o Pircu, pač pa le komentirana predstavitev najpomembnejših slovenskih biografskih objav o njem. Gre predvsem za dela p. Florentina Hrovata Franc Pirec oče umne sadjereje na Kranjskem in apostolski misijonar med Indijani v severni Ameriki iz leta 1887, dr. Franca Ks. Lukmana v Slovenskem biografskem leksikonu iz leta 1949, Ivana Zike Franc Pirc oče umne sadjereje na Kranjskem in oče mesta St. Cloud v Amneriki iz leta 1965 in že omenjeno knjigo dr. Drnovška. Predstavljena so tudi še nekatera druga dela. V prispevku avtor predstavi in med seboj primerja vrednotenje Pirčevega življenja in dela ter ključne podatne iz posameznih del, zlasti tiste, ki so pri različnih avtorjih niso enaki, tako zlasti kraj Pirčevega rojstva in datum njegove smrti.


Andrej Vovko, doktor zgodovinskih ved, docent za novejšo in sodobno zgodovino na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, znanstveni svetnik Inštituta za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU.