20 / 2004
Mojca Peček

OD ZAHTEVE PO ODREKANJU MATERINŠČINI DO CENJENJA DVOJEZIČNOSTI: ŠOLSKI SISTEM V AVSTRALIJIIZVLEČEK
Celotno avstralsko družbo bistveno zaznamujejo tri obdobja v obravnavanju priseljencev in potekajo od politike bele Avstralije do nediskriminatorne imigracijske politike, imenovane avstralski multikulturalizem. Vsa ta obdobja bistveno zaznamujejo avstralsko šolstvo. V Avstraliji je že dolgo sprejeto stališče, da je obvladovanje angleščine ključ za polno participacijo v avstralski družbi, tisto, kar je novega s politiko multikulturalizma v primerjavi s prejšnjima obdobjema pa je, da to ne pomeni pozabo kulture imigrantov. Obstoja cela vrsta aspektov avstralskega načina življenja, katerega morajo prišleki sprejeti, na drugi strani pa se sprejema, da bodo imigranti in njihovi otroci morda želeli ohraniti svoje navade in tradicijo. To se odraža tudi na šolskem nivoju. Multikulturno izobraževanje ni del kurikuluma v obliki posebnega predmeta kot je npr. matematika. Predmeta, ki na prvi pogled najbolj odražata multikulturalizem sta angleščina kot drugi jezik (English as a second language – ESL) in drugi jeziki (Languages other than English - LOTE), multikulturno izobraževanje kot tako pa mora biti sestavni del vseh glavnih učnih področij, odražati ga mora tudi etos šole.

Kot kažejo raziskave igra šola pomembno vlogo pri učenju angleščine pri otrocih tistih staršev, ki znajo malo ali nič angleščine in s tem je povezano tudi pričakovanje, da se bodo otroci imigrantov, ko bodo odrasli, uspešno vključili na trg delovne sile in v avstralsko družbo kot celoto. Za otroke imigrantov so oblikovani številni programi: od omogočanja nekoliko več pomoči učencu, katerega korenine so iz neangleško govorečega okolja, do angleščine kot drugega jezika, katerega obiskujejo učenci namesto »prave« angleščine in Angleških jezikovnih šol in centrov za pred kratkim prispele učence. Na drugi strani obstoja tudi možnost učenja cele vrste drugih jezikov, katere učenci lahko opravljajo tudi za maturo, s čimer je udejanjena na šolskem nivoju enakopravnost jezikov in kultur.

Avstralski šolski sistem prav gotovo kaže na velik napor in težnjo, da bi bile vse etnične skupnosti enakopravne, posamezniku pa dopušča možnosti, da se odloči, katere navade, ki izhajajo iz njegove dediščine bo ohranil in katere spremenil. S tem pa kaže na veliko odprtost in širino duha avstralske družbe. In če drži trditev, da se civilizacijo mora soditi po tem, kakšen odnos ima do manjšin, je v to smer vloženega prav gotovo veliko napora. To seveda nikakor ne pomeni, da diskriminacije v avstralskih šolah in družbi ni, morda le, da je to ena izmed tem, kateri se ne morejo in nočejo že zaradi svoje multikulturnosti nikoli in nikdar izogniti, ki jo skušajo vedno in vselej ohranjati v središču pozornosti in se z njo soočati.