49 / 2019

Jaka Kukavica, Mojca M. Plesničar

Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji

Avtorja se uvodoma ukvarjata z vprašanjem »tujosti«, ki se pojavlja v več intenzitetah: državljanstvo posameznika je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na njegovo družbeno sprejemanje ali zavračanje. Po pregledu stanja v evropskih zaporih avtorja v osrednjem delu analizirata položaj tujcev v slovenskem kazenskopravnem sistemu, kjer je mogoče zaznati zaostrovanje pri obravnavi tujcev – več obsodb in več tujcev v zaporih v zadnjih letih. Temu nasprotne rezultate pa pokaže podrobnejši pregled kaznivega dejanja umora (in uboja), v katerem avtorja ugotavljata, da je kaznovanje tujcev celo manj punitivno kot kaznovanje domačih državljanov in za to ponudita nekaj morebitnih razlag.
KLJUČNE BESEDE: tujci, zapor, kazenskopravni sistem, sodišče, kaznovanje

49 / 2019

Jaka Kukavica, Mojca M. Plesničar

Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji

Avtorja se uvodoma ukvarjata z vprašanjem »tujosti«, ki se pojavlja v več intenzitetah: državljanstvo posameznika je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na njegovo družbeno sprejemanje ali zavračanje. Po pregledu stanja v evropskih zaporih avtorja v osrednjem delu analizirata položaj tujcev v slovenskem kazenskopravnem sistemu, kjer je mogoče zaznati zaostrovanje pri obravnavi tujcev – več obsodb in več tujcev v zaporih v zadnjih letih. Temu nasprotne rezultate pa pokaže podrobnejši pregled kaznivega dejanja umora (in uboja), v katerem avtorja ugotavljata, da je kaznovanje tujcev celo manj punitivno kot kaznovanje domačih državljanov in za to ponudita nekaj morebitnih razlag.
KLJUČNE BESEDE: tujci, zapor, kazenskopravni sistem, sodišče, kaznovanje

49 / 2019

Veronika Bajt, Mojca Frelih

Krimigracije v Sloveniji

IZVLEČEK

Avtorici v članku obravnavata »krimigracijo« (tj. kriminalizacijo migracij) v Sloveniji. Raziskujeta elemente kriminalizacije migracij v pravnem okviru, institucijah in politikah. Uokvirjanje tematike na normativni ravni institucij analizirata skupaj s pregledom izvajanja konkretnih postopkov v praksi, analizo političnih in strokovnih mnenj pa združujeta z analizo učinkov, ki jih imajo krimigracije na migrant(k)e. Ugotavljata, da izkušnje oseb, ki migrirajo, s krimigracijskimi ukrepi potrjujejo, da migracijska politika v Sloveniji, tudi kot posledica izvajanja smernic EU, postaja strožja in vedno bolj usmerjena v povečevanje kriminalizacije migracij.
KLJUČNE BESEDE: krimigracije, Slovenija, migracije, azil

49 / 2019

Veronika Bajt, Mojca Frelih

Krimigracije v Sloveniji

IZVLEČEK

Avtorici v članku obravnavata »krimigracijo« (tj. kriminalizacijo migracij) v Sloveniji. Raziskujeta elemente kriminalizacije migracij v pravnem okviru, institucijah in politikah. Uokvirjanje tematike na normativni ravni institucij analizirata skupaj s pregledom izvajanja konkretnih postopkov v praksi, analizo političnih in strokovnih mnenj pa združujeta z analizo učinkov, ki jih imajo krimigracije na migrant(k)e. Ugotavljata, da izkušnje oseb, ki migrirajo, s krimigracijskimi ukrepi potrjujejo, da migracijska politika v Sloveniji, tudi kot posledica izvajanja smernic EU, postaja strožja in vedno bolj usmerjena v povečevanje kriminalizacije migracij.
KLJUČNE BESEDE: krimigracije, Slovenija, migracije, azil

26 / 2007

Vladka Tucovič

Knjižne ocene - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.

Potem ko so leta 2006 izšle tri slovenske publikacije o Slovencih na Hrvaškem oz. o hrvaško-slovenskih kulturnih stikih: zbornik referatov s posveta Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost, zbornik prispevkov Slovenskega slavističnega kongresa v Zagrebu Preseganje meje in razstavni katalog Ustvarjalci dveh kultur/stvaratelji dviju kultura z razstave o slovenskem in hrvaškem knjižničnem fondu zagrebške Nacionalne i sveučilišne knjižnice ter ljubljanske Narodne in univerzitetne knjižnice, je letos izšla še hrvaška knjiga (s povzetkoma v slovenščini in italijanščini) s tovrstno tematiko, in sicer o Slovencih na Reki in reško-slovenskih vezeh. Gre za Fluminensio slovenico, monografijo Irvina Lukežića (roj. 1961), rednega profesorja za hrvaško književnost na Oddelku za kroatistiko reške filozofske fakultete. Naključje je hotelo, da je obsežno in bogato ilustrirano delo s finančno pomočjo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Odseka mestne uprave za kulturo mestne občine Reka izšlo prav v času 60-letnice ustanovitve združenja Slovencev na Reki, Kulturnoprosvetnega društva Bazovica.

26 / 2007

Vladka Tucovič

Knjižne ocene - Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.

Potem ko so leta 2006 izšle tri slovenske publikacije o Slovencih na Hrvaškem oz. o hrvaško-slovenskih kulturnih stikih: zbornik referatov s posveta Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost, zbornik prispevkov Slovenskega slavističnega kongresa v Zagrebu Preseganje meje in razstavni katalog Ustvarjalci dveh kultur/stvaratelji dviju kultura z razstave o slovenskem in hrvaškem knjižničnem fondu zagrebške Nacionalne i sveučilišne knjižnice ter ljubljanske Narodne in univerzitetne knjižnice, je letos izšla še hrvaška knjiga (s povzetkoma v slovenščini in italijanščini) s tovrstno tematiko, in sicer o Slovencih na Reki in reško-slovenskih vezeh. Gre za Fluminensio slovenico, monografijo Irvina Lukežića (roj. 1961), rednega profesorja za hrvaško književnost na Oddelku za kroatistiko reške filozofske fakultete. Naključje je hotelo, da je obsežno in bogato ilustrirano delo s finančno pomočjo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Odseka mestne uprave za kulturo mestne občine Reka izšlo prav v času 60-letnice ustanovitve združenja Slovencev na Reki, Kulturnoprosvetnega društva Bazovica.

26 / 2007

Mojca Vah Jevšnik

Knjižne ocene - Barbara Waldis in Byron Reginald (ur.), Migration and Marriage: Heterogamy and Homogamy in a Changing World, Lit-Verlag, Münster, 2006, 212 str.

Zbornik je dobrodošla zbirka esejev, ki so navdih za predstavljene tematike črpali iz istoimenske delavnice osme bienalne konference Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) na Dunaju. Združuje prispevke osmih sodelujočih na konferenci, vključuje pa tudi dodatno, sklepno poglavje Betty De Hart, ki nudi vpogled v družbenopravno analizo mešanih zakonov v nizozemskem zakonu o nacionalnosti in zakonu o imigraciji (p.179). Zbornik se primarno posveča analizi institucije zakonske zveze na mikro ravni družbene realnosti in v kontekstih, ki so jih preoblikovali sodobni globalni migracijski tokovi. Večina poglavij nudi etnografsko analizo socialnih izmenjav in etničnih razlikovanj v različnih družbenih situacijah s pomočjo kvalitativnega, bottom up pristopa k preučevanju mešanih zakonskih zvez in sorodnih fenomenov. Večina avtorjev je svoje prispevke utemeljila in utrdila z lastnimi izkušnjami in spoznanji na terenu. Poglavja torej v veliki meri bazirajo na primarnih virih ter tako nudijo bralcu neprecenljiv material za morebitno nadaljnje raziskovanje in analizo. Nikakor ne namigujem, da avtorji ne nudijo analize izbranega materiala, ampak zgolj ugotavljam, da količina in relevantnost predstavljenih primarnih virov nudi in zahteva nadaljnji razmislek in podrobnejšo ter obširnejšo razlago. V veliki meri je to nalogo opravila v imenu vseh avtorjev sourednica Barbara Waldis, ki v uvodnem poglavju ponudi nadvse uporaben pregled vseh prispevkov, jih osmisli, postavi v skupen kontekst in osvetli osrednjo idejo knjige z jasnim tokom misli, ki ga lahko pripišemo zgolj odličnemu poznavalcu tovrstnega področja raziskovanja.

26 / 2007

Mojca Vah Jevšnik

Knjižne ocene - Barbara Waldis in Byron Reginald (ur.), Migration and Marriage: Heterogamy and Homogamy in a Changing World, Lit-Verlag, Münster, 2006, 212 str.

Zbornik je dobrodošla zbirka esejev, ki so navdih za predstavljene tematike črpali iz istoimenske delavnice osme bienalne konference Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) na Dunaju. Združuje prispevke osmih sodelujočih na konferenci, vključuje pa tudi dodatno, sklepno poglavje Betty De Hart, ki nudi vpogled v družbenopravno analizo mešanih zakonov v nizozemskem zakonu o nacionalnosti in zakonu o imigraciji (p.179). Zbornik se primarno posveča analizi institucije zakonske zveze na mikro ravni družbene realnosti in v kontekstih, ki so jih preoblikovali sodobni globalni migracijski tokovi. Večina poglavij nudi etnografsko analizo socialnih izmenjav in etničnih razlikovanj v različnih družbenih situacijah s pomočjo kvalitativnega, bottom up pristopa k preučevanju mešanih zakonskih zvez in sorodnih fenomenov. Večina avtorjev je svoje prispevke utemeljila in utrdila z lastnimi izkušnjami in spoznanji na terenu. Poglavja torej v veliki meri bazirajo na primarnih virih ter tako nudijo bralcu neprecenljiv material za morebitno nadaljnje raziskovanje in analizo. Nikakor ne namigujem, da avtorji ne nudijo analize izbranega materiala, ampak zgolj ugotavljam, da količina in relevantnost predstavljenih primarnih virov nudi in zahteva nadaljnji razmislek in podrobnejšo ter obširnejšo razlago. V veliki meri je to nalogo opravila v imenu vseh avtorjev sourednica Barbara Waldis, ki v uvodnem poglavju ponudi nadvse uporaben pregled vseh prispevkov, jih osmisli, postavi v skupen kontekst in osvetli osrednjo idejo knjige z jasnim tokom misli, ki ga lahko pripišemo zgolj odličnemu poznavalcu tovrstnega področja raziskovanja.

26 / 2007

Jure Gombač

57. mednarodni kongres Zveze za preučevanje begunske problematike po svetu (Association for the Study of the World Refugee problem, AWR), Vilnius, 20.- 24. september 2007

Letos je AWR svoj mednarodni kongres z naslovom »Migracije, azil in manjšine. Evropske in nacionalne perspektive v novi Evropi« postavila v Litvo, natančneje v njeno glavno mesto Vilnius. Izbira kraja kongresa te nevladne, znanstveno orientirane organizacije, ki se že od leta 1951 ukvarja z begunsko problematiko, delovnimi migracijami in manjšinami, ni bila naključna. Baltske države namreč veljajo za članice Evropske unije z visoko mero mobilnosti in velik odstotek Litvancev zaposlitev išče v tujini. Očitno gre za nekakšen nov »laboratorij« za preučevanje migracij in njihovih posledic v državah članicah Evropske unije.

26 / 2007

Jure Gombač

57. mednarodni kongres Zveze za preučevanje begunske problematike po svetu (Association for the Study of the World Refugee problem, AWR), Vilnius, 20.- 24. september 2007

Letos je AWR svoj mednarodni kongres z naslovom »Migracije, azil in manjšine. Evropske in nacionalne perspektive v novi Evropi« postavila v Litvo, natančneje v njeno glavno mesto Vilnius. Izbira kraja kongresa te nevladne, znanstveno orientirane organizacije, ki se že od leta 1951 ukvarja z begunsko problematiko, delovnimi migracijami in manjšinami, ni bila naključna. Baltske države namreč veljajo za članice Evropske unije z visoko mero mobilnosti in velik odstotek Litvancev zaposlitev išče v tujini. Očitno gre za nekakšen nov »laboratorij« za preučevanje migracij in njihovih posledic v državah članicah Evropske unije.