37 / 2013
Janja Žitnik Serafin

Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje JugoslavijeIZVLEČEK

Članek je rezultat empirične raziskave med slovenskimi društvi v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. V osrednjem delu članka so predstavljeni rezultati ankete, ki jo je Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v okviru raziskovalnega projekta »Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: Od naseljencev do transmigrantov« med njimi izvedel spomladi 2012. Grobim uvodnim podatkom o nekdanji in današnji prisotnosti Slovencev na obravnavanih območjih sledi povzetek ugotovitev kvantitativne in kvalitativne analize anketnih odgovorov ter informativno-strateških posvetov na terenu, ki jih je Inštitut soorganiziral v času izvajanja ankete.

KLJUČNE BESEDE: Slovenci v zamejstvu in po svetu, slovenska društva, kulturno-umetniška  dejavnost, ohranjanje in promocija kulturne dediščine