55 / 2022
Ana Cergol Paradiž, Petra Testen Koren

Slovenske priseljenke v Trstu: vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910Članek analizira vlogo slovenskih služkinj, večinoma priseljenk iz slovenskega okoliškega bazena in bližnjih avstrijskih dežel, ob popisu prebivalstva leta 1910 v Trstu. Osredotoča se na njihovo avtonomno ravnanje glede na odvisni položaj znotraj gospodinjstev ter pritiske javnosti oz. slovenskih in italijanskih nacionalnih elit v mestu. Raziskava ob pomoči javnega diskurza, arhivskega gradiva in kvantitativne analize vzorca popisnih pol cenzusa sintetizira zlasti pomen podatkov, kot sta občevalni jezik in kraj izvora služkinj, in jih interpretativno umešča v kontekst (nacionalne) identitete.
Ključne besede: slovenske služkinje, priseljenke, (nacionalna) identiteta, nacionalne elite, cenzus 1910, Trst/Trieste