15 / 2002
James Cohen

Neenakosti in razlike: trenutni izzivi sociologije francoskemu »Republikanskemu modelu intergracije«IZVLEČEK
Avtor predstavlja razširjen in polemiziran francoski koncept socialne integracije priseljencev, ki ga imenuje “republikanski model integracije”. V modelu so vsebovane ideološke predpostavke družbene enakosti preko unitarnega pojmovanja univerzalističnega koncepta javne sfere življenja. Francija je ena od držav, ki ta model razvija in zagovarja, čeprav je polemika dokazovala njegove nekonzistentne značilnosti, predvsem v praksi. Avtor sledi dvema tokovoma sociološke diskusije v Franciji, ki težita spremeniti pojmovanja o državljanstvu in odnos do etnične raznolikosti. Cilj javnih in strokovnih diskusij na to temo je preseči nekatere republikanske vrednote, ki so ovira razvoju kulturnega pluralizma. Spremembe bi vladi omogočale, da bi lahko bolje stregla priznanju ali razlikovanju med državljanstvom ter etnično identifikacijo priseljencev glede na njihov izvor.