21 / 2005
Lidija Franjić

POLITIKA SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA DO ZDOMSTVAIZVLEČEK
V prispevku je obravnavana problematika delavcev na začasnem delu v tujini oziroma zdomcev, ki je predstavljala pomemben sestavni del celotne družbene politike in družbenoekonomskega razvoja republike, občin in krajevnih skupnosti. Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini pri RK SZDL Slovenije je kot osnovni nosilec povezovanja vseh posameznih nosilcev dejavnosti v SR Sloveniji na tem področju uresničeval svoje naloge s tem, da je obravnaval in spremljal celotno problematiko na področju odhajanja na delo v tujino iz manj razvitih (Pomurje) in obmejnih območij SR Slovenije. Socialistična zveza je politično razlikovala med zdomci in izseljenci in jih je tudi različno obravnavala. Šlo je za različno orientiranost, kajti zdomci so se želeli vrniti v domovino, medtem ko so izseljenci težili k temu, da ostanejo v tujini in pridobijo tuje državljanstvo. Za ene in druge so bili različno zastavljeni cilji: za izseljence se je bilo potrebno angažirati na kulturnem področju, za zdomce se je bilo angažirati še na ekonomskem področju, ukvarjati se z vprašanji njihove vrnitve v domovino in poskrbeti da so bili deležni enakih pravic kot delavci v domovini.