33 / 2011
Matjaž Klemenčič

Reakcije jugoslovansk ih izseljencev in njihovih potomcev v ZDA na razpad nekdanje Jugoslavije (1989–1993)V prispevku je orisano delovanje organizacij posameznih priseljenskih skupnosti v ZDA z območja nekdanje Jugoslavije. Te so na eni strani podpirale srbske interese in s tem enotno Jugoslavijo, na drugi pa interese drugih nekdanjih jugoslovanskih republik po ustanavljanju neodvisnih držav.
KLJUČNE BESEDE: jugoslovanski izseljenci, izseljenske organizacije, ZDA, nekdanja Jugoslavija