24 / 2006

Dve domovini


Članki


JURE GOMBAČ: VZPONI IN PADCI TEORIJE MIGRACIJSKIH SISTEMOV

MAJDA ČERNIČ ISTENIČ, DUŠKA KNEŽEVIĆ HOČEVAR: ALI SO STALIŠČA PREBIVALCEV EVROPSKIH DRŽAV DO PRISELJENCEV POVEZANA S STALIŠČI, KI SE NANAŠAJO NA ODNOSE MED SPOLOMA, RODNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTENJE OTROK?

DAMIR JOSIPOVIČ: SPREMEMBE RODNOSTNEGA OBNAŠANJA V SLOVENIJI POD VPLIVOM PRISELJEVANJA V OBDOBJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

ANTE LAUŠIĆ, MARINA PERIĆ: Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici: komparativni prikaz dvaju empirijskih istraživanja

JANJA ŽITNIK SERAFIN: KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV V SLOVENIJI: DEJAVNIKI IN POKAZATELJI

MARJAN DRNOVŠEK: NEKATERI VIDIKI ODNOSA SLOVENSKE JAVNOSTI DO IZSELJENSTVA

IRENA GANTAR GODINA: O ODNOSU SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV DO ŽIDOV NA ČEŠKEM IN HRVAŠKEM

IVAN VOGRIČ: IVAN RESMAN IN IZSELJENSKA PROBLEMATIKA

UROŠ BONŠEK: KER ČE NE ZNAŠ SLOVENSKEGA JEZIKA, JE KOT DA NE BI BIL SLOVENEC (VLOGA SLOVENSKEGA JEZIKA PRI OBLIKOVANJU ETNIČNE IDENTITETE PRI TRETJI IN ČETRTI GENERACIJI SLOVENSKIH POLITIČNIH EMIGRANTOV V ARGENTINI)

ANDREJ VOVKO: NEKATERI VIDIKI ŽIVLJENJA PRIMORSKIH PRISELJENCEV V PREKMURJE MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA

DARJA GORJUP: SELITVE ŽENSK IZ GABERIJ V VIPAVSKIH BRDIH MED LETI 1920–1954