50 / 2019
Irena Avsenik Nabergoj

Misijonsko poslanstvo Cerkve v dialogu z nekrščanskimi verstviČlanek daje kratek pregled mejnikov, ki so spodbudili nove pristope v misijonski dejavnosti Cerkve skozi zgodovino. Poglavitni namen je ugotoviti, kako se je Drugi vatikanski koncil odzval na proces globalizacije po drugi svetovni vojni, kakšno je bilo njegovo razumevanje inkulturacije in kakšno iskanje novih poti evangelizacije v misijonski dejavnosti Cerkve. Metodološko načelo je primerjalna analiza dokumentov o utemeljevanju, cilju in načinu izvajanja misijona v duhu dialoga, ki omogoča prepoznavanje dobrih vsebin nekrščanskih verstev. Članek vključuje tudi novejši teološki diskurz o novih izzivih v pristopih k misijonu.
KLJUČNE BESEDE: misijonsko poslanstvo Cerkve, mejniki misijona skozi zgodovino, prenova v razmerju do tradicije, skupno jedro vseh religij, dialog