8 / 1997
Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)Kot izhaja iz naslova, je predmet obravnave emigrazione giuliana, pri čemer je implicitno mišljeno italijansko izseljenstvo iz Julijske krajine in v tem “duhu” je delo tudi koncipirano. Termin giuliani pa se pojavlja tudi v dobesednem pomenu iz Julijske krajine in torej v smislu vseh tam prisotnih narodnih komponent. Zaradi nejasnega razlikovanja med tema dvema pojmoma je raba izrazov giuliani in emigrazione giuliana dvoumna in zavajujoča, čemu še posebno prispeva njuno nediferencirano asociranje z italijanskim izseljenstvom in italijanskimi skupnostmi po svetu.