44 / 2016

Ksenija Šabec

Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo

V članku so glavne ugotovitve kritične diskurzivne analize šestnajstih osnovnošolskih učbenikov za geografijo prikazane z vidika uporabljenega diskurza o Zahodu oziroma Evropi, posameznih celinah in razmerjih med njimi. Avtorica ugotavlja, da velika večina vsebuje jezikovne strategije, vsebine, miselne vzorce, slikovno gradivo, ki vodijo v stereotipne, poenostavljene, evropocentrične in tudi rasistične sklepe o neevropskem svetu in njenih prebivalcih, migrantih itd. Obenem to potrjuje tudi domnevo, da več učbenikov za posamezni predmet na tržišču še ne zagotavlja tudi pluralnosti diskurzov in vsebin, s katerimi naj bi učenci usvojili postavljene standarde znanja.

KLJUČNE BESEDE: osnovnošolski učbeniki, geografija, evrocentrizem, rasizem, stereotipi

44 / 2016

Ksenija Šabec

Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije: primer osnovnošolskih učbenikov za geografijo

V članku so glavne ugotovitve kritične diskurzivne analize šestnajstih osnovnošolskih učbenikov za geografijo prikazane z vidika uporabljenega diskurza o Zahodu oziroma Evropi, posameznih celinah in razmerjih med njimi. Avtorica ugotavlja, da velika večina vsebuje jezikovne strategije, vsebine, miselne vzorce, slikovno gradivo, ki vodijo v stereotipne, poenostavljene, evropocentrične in tudi rasistične sklepe o neevropskem svetu in njenih prebivalcih, migrantih itd. Obenem to potrjuje tudi domnevo, da več učbenikov za posamezni predmet na tržišču še ne zagotavlja tudi pluralnosti diskurzov in vsebin, s katerimi naj bi učenci usvojili postavljene standarde znanja.

KLJUČNE BESEDE: osnovnošolski učbeniki, geografija, evrocentrizem, rasizem, stereotipi

44 / 2016

Kristina Toplak

Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

Sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU so med 4. in 6. novembrom 2015 in marca ter aprila 2016 organizirali niz transnacionalnih projektnih aktivnosti s področja mobilnosti delovne sile v Evropski uniji. Šest dogodkov je potekalo v okviru mednarodnega projekta »Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information« (VS/2015/0014), ki ga Inštitut vodi, še osem drugih organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Belgije in Nemčije pa sodeluje v vlogi pridruženih institucij.

Namen projekta »Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information« (december 2014–november 2016) je preko različnih aktivnosti povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih na delo v okviru opravljanja storitev za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, s seznanjanjem s sistemom IMI (Internal Market Information System) in z izmenjavo dobrih praks, vse z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju. Med nameni projekta je tudi izboljšanje vedenja o evropskih direktivah s področja napotitev delavcev in njihovi implementaciji. Iz teh razlogov so bile projektne aktivnosti oblikovane v najširšem smislu informiranja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks. Projekt »Posting of Workers« je sofinanciran v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), sklopa PROGRESS, in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

44 / 2016

Kristina Toplak

Poročilo - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

Sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU so med 4. in 6. novembrom 2015 in marca ter aprila 2016 organizirali niz transnacionalnih projektnih aktivnosti s področja mobilnosti delovne sile v Evropski uniji. Šest dogodkov je potekalo v okviru mednarodnega projekta »Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information« (VS/2015/0014), ki ga Inštitut vodi, še osem drugih organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Belgije in Nemčije pa sodeluje v vlogi pridruženih institucij.

Namen projekta »Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information« (december 2014–november 2016) je preko različnih aktivnosti povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih na delo v okviru opravljanja storitev za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, s seznanjanjem s sistemom IMI (Internal Market Information System) in z izmenjavo dobrih praks, vse z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju. Med nameni projekta je tudi izboljšanje vedenja o evropskih direktivah s področja napotitev delavcev in njihovi implementaciji. Iz teh razlogov so bile projektne aktivnosti oblikovane v najširšem smislu informiranja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks. Projekt »Posting of Workers« je sofinanciran v okviru Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), sklopa PROGRESS, in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

44 / 2016

Miran Komac

Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015

Zaradi svoje etnične pestrosti je dežela Furlanija Julijska krajina za lucidnega raziskovalca odličen laboratorij. V tem smislu je knjiga Zaire Vidau tako analitično korektna (naj se tako izrazim) kot sveža. Korektna in natančna v poglavjih, kjer obravnava zgodovinske, politične in pravne premise italijanske nacije in izvedene inštrumente (političnih inštitucij in javne uprave), sveža pa v analizi preverjanja uresničevanja posebnih manjšinskih pravic v vsakdanjem življenju. Pred seboj imamo delo, v katerem avtorica posamezne segmente narodnih manjšin v deželi Furlaniji Julijski krajini podrobno analizira tako, da najprej posamezno narodno manjšino umesti v prostor in čas. V deželi živijo tri narodne manjšine – slovenska, furlanska in nemška. Avtorica ugotavlja, da se posamezne manjšine med seboj zelo razlikujejo. Poleg tega se razlikujejo tudi identitete znotraj posameznih manjšin, kot na primer različno doživljanje narodne in jezikovne identitete med pripadniki slovenske in furlanske manjšine v različnih pokrajinah; razlike so tudi znotraj nemško govoreče skupnosti v krajih Sauris, Timau in Kanalski dolini. Avtorica predstavi tudi pravne okvire varstva posamezne manjšine ter analizira problematiko v rabi jezika, izobraževanju, medijih, politični participaciji in udeležbi v gospodarskih dejavnostih.

44 / 2016

Miran Komac

Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015

Zaradi svoje etnične pestrosti je dežela Furlanija Julijska krajina za lucidnega raziskovalca odličen laboratorij. V tem smislu je knjiga Zaire Vidau tako analitično korektna (naj se tako izrazim) kot sveža. Korektna in natančna v poglavjih, kjer obravnava zgodovinske, politične in pravne premise italijanske nacije in izvedene inštrumente (političnih inštitucij in javne uprave), sveža pa v analizi preverjanja uresničevanja posebnih manjšinskih pravic v vsakdanjem življenju. Pred seboj imamo delo, v katerem avtorica posamezne segmente narodnih manjšin v deželi Furlaniji Julijski krajini podrobno analizira tako, da najprej posamezno narodno manjšino umesti v prostor in čas. V deželi živijo tri narodne manjšine – slovenska, furlanska in nemška. Avtorica ugotavlja, da se posamezne manjšine med seboj zelo razlikujejo. Poleg tega se razlikujejo tudi identitete znotraj posameznih manjšin, kot na primer različno doživljanje narodne in jezikovne identitete med pripadniki slovenske in furlanske manjšine v različnih pokrajinah; razlike so tudi znotraj nemško govoreče skupnosti v krajih Sauris, Timau in Kanalski dolini. Avtorica predstavi tudi pravne okvire varstva posamezne manjšine ter analizira problematiko v rabi jezika, izobraževanju, medijih, politični participaciji in udeležbi v gospodarskih dejavnostih.

44 / 2016

Ansar Uddin Anas

Knjižna ocena - Bimal Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects, What Will Migration Look Like in 2045? Palgrave Macmillan, 2013

Prispevek je objavljen v angleškem jeziku.

44 / 2016

Ansar Uddin Anas

Knjižna ocena - Bimal Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects, What Will Migration Look Like in 2045? Palgrave Macmillan, 2013

Prispevek je objavljen v angleškem jeziku.

44 / 2016

Zala Pavšič

Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese

Prispevek predstavlja razmišljanja o odnosu med tujino in domovino slovenske pisateljice in novinarke Maruše Krese (1947–2013), ki je med osamosvajanjem Slovenije prebivala v Berlinu. Poleg analize njene poezije, ki kaže na potrebo po preseganju meja nacionalnega, identitete in sorodnih konceptov, članek zajema tudi do sedaj še neobravnavana razmišljanja Maruše Krese o osamosvojitvi Slovenije, ki jih je avtorica skupaj s tremi somišljenicami podala v korespondenci Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus. Prispevek vključuje tudi kritične odzive na omenjeno delo ter umešča Marušo Krese v izseljensko književnost.

KLJUČNE BESEDE: Maruša Krese, Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus, identiteta, Slovo od Slovenije, domovina

44 / 2016

Zala Pavšič

Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese

Prispevek predstavlja razmišljanja o odnosu med tujino in domovino slovenske pisateljice in novinarke Maruše Krese (1947–2013), ki je med osamosvajanjem Slovenije prebivala v Berlinu. Poleg analize njene poezije, ki kaže na potrebo po preseganju meja nacionalnega, identitete in sorodnih konceptov, članek zajema tudi do sedaj še neobravnavana razmišljanja Maruše Krese o osamosvojitvi Slovenije, ki jih je avtorica skupaj s tremi somišljenicami podala v korespondenci Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus. Prispevek vključuje tudi kritične odzive na omenjeno delo ter umešča Marušo Krese v izseljensko književnost.

KLJUČNE BESEDE: Maruša Krese, Briefe von Frauen über Krieg und Nationalismus, identiteta, Slovo od Slovenije, domovina