6 / 1995
Milan Bufon

Prostorska m obilnost obmejnega prebivalstva kot faktor prekomejnega povezovanjaČlanek povzema glavne izsledke o prostorski mobilnosti o prekomejnem selitvenem gibanju obmejnega prebivalstva kot jih je zaznala širše zastavljena raziskava o prekomejnem regionalnem povezovanju na Goriškem. Z anketiranjem prebivalstva v izbranih obmejnih krajih v občini Nova Gorica in Pokrajini Gorica je bila med drugim ugotovljena krajevna izvornost anketiranih ter njihovih ožjih sorodnikov, intenzivnost in usmerjenost izselitvenih tokov iz kraja. Iz rezultatov izhaja, da so ob upadu klasične migracije "prek luže", ki je to območje zaznamovala zlasti v preteklosti, močno poudarjene ravno drobne medkrajevne in prekomejne selitve, ki utrjujejo mrežo medosebnih  vezi  na obeh straneh meje in prispevajo tako k integraciji Goriške obmejne regije.