19 / 2004
Suzana C. Ziehl

GLOBALIZACIJA, MIGRACIJE IN RAZNOLIKOST DRUŽINSKIH VZORCEVIZVLEČEK
Do nedavnega je bilo le malo dialoga med raziskovalci in teoretiki globalizacije na eni strani ter znanstveniki, ki se ukvarjajo z družinskimi študijami, na drugi strani. Pogosto beremo, da globalizacija vpliva na družinske vzorce; kakšni natanko so ti učinki in kakšna je njihova narava, pa pravzaprav še ni bilo dovolj pojasnjeno. Namen tega prispevka je torej poskus vzpostavitve povezav med diskusijama o globalizaciji in o raznolikosti družinskih vzorcev.

V prvem delu avtorica obravnava nekatere vzroke za pomanjkanje dialoga med globalizacijskimi in družinskimi študijami. V drugem delu analizira učinek globalizacije in še posebej migracij na družinske vzorce v Evropi. Končno primerja južnoafriške družinske vzorce s tistimi, ki so značilni za eno od evropskih dežel, in sicer za Veliko Britanijo. Raziskava jo privede do sklepa, da je imela globalizacija doslej minimalen vpliv na družinske vzorce, ki jih najdemo v posameznih evropskih družbah, in da razlike med regijami, kar zadeva tradicionalno prevladujoče družinske vzorce, ostajajo znotraj evropskega konteksta skoraj še ravno tako opazne kot nekoč. Prav zato je seveda tem manj verjetno, da bi lahko bile te razlike kakorkoli povezane z globalizacijo. Druga ugotovitev pa je, da se prava raznolikost prevladujočih družinskih vzorcev kaže šele na globalni ravni, kar postane očitno ob primerjavi razreza družinskih vzorcev v eni od afriških in eni od evropskih dežel. Ali bodo globalizacijski procesi sčasoma izničili tradicionalne razlike v prevladujočih družinskih vzorcih na globalni ravni, pa je v tem trenutku nemogoče napovedati.


Susan Ziehl je doktorica znanosti in izredna profesorica na Department of Sociology and Industrial Sociology, Rhodes University, Grahamstown, Južna Afrika. Na Univerzi Stellenbosh je diplomirala in magistrirala iz ekonomije, doktorirala pa je na Univerzi Grahamstown. Predmet njenih raziskav in objav so strukture družin in gospodinjstev, feminizem in sodobna reprodukcijska tehnologija, zakon o družini in multikulturalizem, enostarševke družine in afirmativno dejanje.