NAVODILA AVTORJEM ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

ZA DVE DOMOVINI / TWO HOMELANDS

 

 

1. Usmeritev revije

 

Revija Dve domovini / Two Homelands je namenjena objavi znanstvenih in strokovnih člankov, poročil, razmišljanj in knjižnih ocen s področja humanističnih in družboslovnih disciplin, ki obravnavajo različne vidike migracij in z njimi povezane pojave. Revija, ki izhaja od leta 1990, je večdisciplinarna in večjezična. Dve številki letno v tiskani in elektronski obliki izideta na svetovnem spletu (http://twohomelands.zrc-sazu.si/ in https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands).

 

Prispevke, urejene po spodnjih navodilih, pošljite uredništvu v elektronski obliki na naslov hladnik@zrc-sazu.si. Članki so recenzirani. Avtorji naj poskrbijo za primerno jezikovno raven in slogovno dovršenost. Prispevki morajo biti oblikovani v skladu z Navodili avtorjem za pripravo prispevkov za Dve domovini / Two Homelands. Rokopisov, ki jih uredništvo revije Dve domovini / Two Homelands sprejme v objavo, avtorji ne smejo hkrati poslati drugi reviji. V skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in 10. členom Poslovnika o delu uredništva revije Dve domovini / Two Homelands se avtorji z objavo v reviji Dve domovini / Two Homelands strinjajo z objavo prispevka tudi v elektronski obliki na svetovnem spletu.

 

 

2. Sestavine prispevkov

 

Celotni članek je lahko dolg največ 45.000 znakov s presledki in mora vsebovati sestavine, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

 • Glavni naslov članka (z velikimi tiskanimi črkami, okrepljeno);
 • Ime in priimek avtorja (priimku naj sledi opomba pod črto, v kateri so navedeni: 1. avtorjeva izobrazba in naziv (na primer: dr. zgodovine, znanstveni sodelavec), 2. ime in naslov avtorjeve institucije (na primer Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana); 3. avtorjev elektronski naslov; 4. ORCID šifra.
 • Predlog vrste prispevka (izvirni, pregledni ali kratki znanstveni članek/prispevek, strokovni članek);
 • Izvleček (slovenski naslov članka in slovenski izvleček, do 700 znakov s presledki);
 • Ključne besede (do 5 besed);
 • Abstract (angleški prevod naslova članka in slovenskega izvlečka, do 700 znakov s presledki);
 • Keywords (angleški prevod ključnih besed);
 • Celotno besedilo naj bo označeno z »Normal« – brez oblikovanja, določanja slogov in drugega; pisava Times New Roman, velikost 12, obojestranska poravnava, presledek 1,5; odstavki naj bodo brez vmesnih vrstic; prazna vrstica naj bo pred in za vsakim naslovom in predvidenim mestom za tabelo ali sliko; naslove označite ročno, podnaslove prvega reda z velikimi tiskanimi črkami in okrepljeno, podnaslove drugega reda z malimi tiskanimi črkami in okrepljeno; (pod)poglavij ne številčimo.
 • Literatura
 • Summary (angleški povzetek članka, do 3000 znakov s presledki).

V besedilih se izogibajte podčrtovanju besed, okrepljenemu in poševnemu tisku; s poševnim tiskom označite le navedene naslove knjig in časopisov. V slovenskih prispevkih uporabljajte naslednje okrajšave in narekovaje: prav tam, idr., ur., »abc«; v angleških: ibid., et al., ed./eds., “migration”. Izpust znotraj citata označite z oglatim oklepajem […].


Poročila in ocene
morajo imeti sestavine, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

 • poročila s konferenc in drugih dogodkov, razmišljanja: naslov dogodka, datum poteka, ime in priimek avtorja, besedilo naj obsega med 5.000 in 15.000 znaki skupaj s presledki;
 • knjižne ocene: ime in priimek avtorja ali urednika knjige, ki je predmet ocene, naslov knjige, založba, kraj, leto izida, število strani, besedilo naj obsega med 5.000 in 15.000 znaki skupaj s presledki, na koncu sledita ime in priimek avtorja ocene.

 

3. Citiranje

 

Avtorji naj pri citiranju med besedilom upoštevajo naslednja navodila:

 • Citati, dolgi štiri ali več vrstic, morajo biti ročno oblikovani v ločenih enotah, levo zamaknjeni, brez narekovajev.
 • Citati, krajši od štirih vrstic, naj bodo med drugim besedilom v narekovajih in pokončno (ne poševno).
 • Navajanje avtorja v oklepaju: (Anderson 2003: 91–99); več navedb naj bo ločenih s podpičjem in razvrščenih po letnicah (Milharčič Hladnik 2009: 15; Vah Jevšnik, Lukšič Hacin 2011: 251–253).
 • Seznam literature in virov je na koncu besedila; v seznamu literature na koncu se navajajo samo navedbe literature iz besedila; enote naj bodo razvrščene po abecednem redu priimkov avtorjev, enote istega avtorja pa razvrščene po letnicah; če imamo več del istega avtorja, ki so izšla istega leta, jih ločimo z malimi črkami (Anderson 2003a; 2003b). Citiranim enotam je na koncu dodana DOI številka (https://doi.org/...).

a) Knjiga:
Anderson, Benedict (2003). Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia Humanitatis.


b) Članek v zborniku:
Milharčič Hladnik, Mirjam (2009). Naša varuška. Krila migracij: Po meri življenjskih zgodb (ur. Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 15–20.


c) Članek v reviji:
Vah Jevšnik, Mojca, Lukšič Hacin, Marina (2001). Theorising Immigrant/Ethnic Entrepreneurship in the Context of Welfare States.Migracijske i etničke teme 27/2, 249–261.


d) Spletna stran:

 • Becker, Howard (2003). New directions in the Sociology of Art, http://home.earthlink.net/~hsbecker/newdirections.htm (1. 2. 2008).
 • Interaction: Some ideas, http://home.earthlink.net/interaction.htm (1. 2. 2008).

 

4. Grafične in slikovne priloge

 • Fotografije, slike, zemljevidi idr. – z izjemo tabel, narejenih v urejevalniku Word, ki pa morajo biti oblikovane za stran velikosti 16,5 x 23,5 cm – naj ne bodo vključeni v Wordov dokument. Vse slikovno gradivo oddajte oštevilčeno v posebni mapi z vašim priimkom in imenom. Opombe v podnapisih ali tabelah morajo biti ločene od tekočega teksta. Fotografije naj bodo v formatu jpg.
 • Lokacijo slikovnega gradiva v tekstu označite na naslednji način:
  Fotografija 1: Kuharica Liza v New Yorku leta 1905 (avtor: Janez Novak, vir: Arhiv Slovenije, 1415, 313/14) ali Preglednica 1: Število prebivalcev Ljubljane po popisu leta 2002 (vir: Statistični urad RS, Statistične informacije, 14).
 • Za grafične in slikovne priloge, za katere nimate avtorskih pravic, morate dobiti dovoljenje za objavo.