56 / 2022
Jaka Klun, Klara Skubic Ermenc

Položaj narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v slovenskem šolstvuČlanek prinaša rezultate raziskave, izvedene med predstavniki zvez kulturnih društev pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Na osnovi polstrukturiranih intervjujev smo ugotavljali, kako sogovorniki ocenjujejo položaj svojih skupnosti v šolstvu in kaj od njega pričakujejo. Rezultati so interpretirani s perspektive multikulturnih politik, ki se v Sloveniji oblikujejo glede na različne pravne statuse narodnih skupin in skupnosti. Rezultati kažejo na odsotnost jasne politike izobraževanja za učence pripadnike narodov nekdanje SFRJ, do česar se sogovorniki kritično opredelijo.
Ključne besede: multikulturna izobraževalna politika, narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, učenci priseljenci