Aleksej Kalc

Ocena - Hoffnung Amerika. Europaische Auswanderung in die Neue Welt, Karin Schulz (Hrsg.), NDW-Verlag, Bremerhaven 1994, 293 str

Aleksej Kalc

Poročilo o simpoziju »Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale« (Izseljevanje in teritorij: med potrebo in idealom)

Aleksej Kalc

Smernice preučevanja izseljenstva v slovenskem zamejstvu v Italiji in slovensko izseljevanje z zamejskega prostora v delih italijanskih avtorjev

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri, ASEI – Archivio storico dell'emigrazione italiana 12/2016. Edizioni Sette Città, Viterbo

Aleksej Kalc

Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne

Aleksej Kalc

Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino

Aleksej Kalc

Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.

Aleksej Kalc

PISMA IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI KOT KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN VIRI ZA PREUČEVANJE IZSELJEVANJA. PRIMER TRŽAŠKE DRUŽINE V AVSTRALIJI