Marija Jurić Pahor

Univerza kot transnacionalni in transkulturni prostor: razmislek o porajajoči se »eliti znanja«