Aigerim Adilgazinova, Lyailya Balakayeva, Mara Gubaidullina

Migrantski izzivi v sodobni Japonski