Aleksej Kalc

Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno

Aleksej Kalc

Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)

Aleksej Kalc

Razvojni obrisi izseljenske zakonodaje v 19. stoletju in do prve svetovne vojne

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - : Merica! Merica! Emigrazione e colo- nizzazione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina 1876-1902 (Merika! Merika! Izseljevanje in kolonizacija v pismih kmetov iz Furlanije in Veneta v Latinski Ameriki, 1876- 1902), Verona 1994. 270 str. (Aleksej Kalc)

Aleksej Kalc

Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ona ozirom izseljenske sezname Tržaškega pristanišča.

Aleksej Kalc

Ocena - Hoffnung Amerika. Europaische Auswanderung in die Neue Welt, Karin Schulz (Hrsg.), NDW-Verlag, Bremerhaven 1994, 293 str

Aleksej Kalc

Poročilo o simpoziju »Emigrazione e territorio: tra bisogno e ideale« (Izseljevanje in teritorij: med potrebo in idealom)

Aleksej Kalc

Smernice preučevanja izseljenstva v slovenskem zamejstvu v Italiji in slovensko izseljevanje z zamejskega prostora v delih italijanskih avtorjev

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri, ASEI – Archivio storico dell'emigrazione italiana 12/2016. Edizioni Sette Città, Viterbo