Aleksej Kalc

Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno

Aleksej Kalc

Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Francesca Fauri (ed.), The History of Migration in Europe: Perspectives from Economics, Politics and Sociology

Aleksej Kalc

Prispevki za zgodovino izseljevanja iz Beneške Slovenije: primer občine Sovodnje/Savogna

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Ezuli, optanti, izseljenci..., Annales, Analiza istrske in mediteranske študije, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 10/2000, 1(20), str. 165-252; 2(22), str. 357-418.

Aleksej Kalc

Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja

Aleksej Kalc

PISMA IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI KOT KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN VIRI ZA PREUČEVANJE IZSELJEVANJA. PRIMER TRŽAŠKE DRUŽINE V AVSTRALIJI

Aleksej Kalc

Knjižne ocene - Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga, Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA – študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota Maribor: Univerza v Mariboru, 2020, 486 str.

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Carlo Donato, Pio Nodari, L’emigrazione giuliana nel mondo. Note introduttive (Izseljenstvo iz Julijske krajine v svetu. Uvodni zapiski), Quademi del centro studi economico-politici “E. Vanoni”, Nuova serie, N. 3/4, Trieste 1995, 166 str. (Aleksej Kalc)