11-12 / 2000
Aleksej Kalc

Prispevki za zgodovino izseljevanja iz Beneške Slovenije: primer občine Sovodnje/SavognaPrispevek obravnava izseljevanje iz občine Sovodnje v Beneški Sloveniji, najzahodnejšem delu slovenskega etničnega ozemlja, ki se najaha v deželi Furlaniji—Julijski krajini (severovzhodna Italija) in ki sodi med najizrazitejša izseljenska območja tega prostora. Vprvem delu je podan pregled izseljenskih procesov pred in po prvi svetovni vojni na osnovi občinskih registrov prebivalstva, s posebnim ozirom na usmeritve, potek in težo izseljevanja v krajevnem družbeno-gospodarskem sistemu. V drugem deluje na osnovi osebnih pričevanj govor o osebnih in kolektivnih izseljenskih izkušnjah prebivalstva po drugi svetovni vojni, ko je pojav prešel od pretežno začasnih oblik do trajne razpršitve prebivalstvav najrazličnejše smeri, kar je imelo kot posledico odmiranje izvornih krajev.