35 / 2012
Miha Koderman, Lydia Mihelič Pulsipher

Družbeni in prostorski vidiki turizma iskanja korenin v Sloveniji: Primer slovensko-ameriške izseljenske skupnostiIZVLEČEK

V svetu že uveljavljeni izraz »turizem iskanja korenin«, s katerim označujemo turistične obiske izseljen- cev in njihovih potomcev v državi prednikov, je v Sloveniji kljub dejstvu, da zunaj meja Republike Slovenije živi preko 300.000 oseb slovenskega porekla, še relativno nepoznan. Avtorja v prispevku uvodoma predstavita poglavitne značilnosti tega segmenta turistične industrije, v nadaljevanju pa podajata izbrane ugotovitve študije, ki je preučila družbene, kulturne in geografske vidike turističnega obiska slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz Združenih držav Amerike v Sloveniji. Raziskava, ki je bila opravljena s pomočjo spletnih anketnih vprašalnikov in je zajemala 150 pričevanj anketirancev iz 25 ameriških zveznih držav, je pokazala, da imajo obiski pomemben vpliv na dojemanje posameznikove družinske dediščine, zaradi česar so turistična potovanja v nekaterih primerih postala intenzivna čustvena romanja.

KLJUČNE BESEDE: turizem iskanja korenin, slovensko-ameriška izseljenska skupnost, Slovenija, značilnosti turističnih obiskov


Več ...