Kristina Toplak

THE ART SCHOOL OF THE SLOVENSKA KULTURNA AKCIJA

Kristina Toplak

»WELCOME HOME?« THE RETURNING OF SLOVENE EMIGRANTS TO THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Kristina Toplak

ARTISTIC CREATIVITY OF MIGRANTS: THE CASE OF SLOVENES IN ERMANY

Kristina Toplak

Book Reviews - Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji – med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str.

Kristina Toplak

Report - Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information

Kristina Toplak

Artists’ mobility in the EU: Between Opportunities and Impediments

Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Foresight as a Method in Migration Studies

Marina Lukšič-Hacin, Kristina Toplak

Ethnic Economy and Cultural Heritage in the Context of Multiculturalism

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

The Posting of Workers from Slovenia: some Particularities and Problems