Ines Kohl

Vagabonds or Elites? The Mobile Lifestyle of Contemporary Tuareg