Alenka Janko Spreizer

Roma, Gypsy Travellers, Gens du Voyage: People who Travel?