Andreja Barle Lakota, Miran Komac

Breaking the Glass Ceiling: The Case of the Roma Ethnic Minority in Slovenia

Miran Komac

Book Review - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015