40 / 2014

Mirjam Milharčič-Hladnik

Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške

IZVLEČEK

Besedilo osvetljuje zgodovinsko umeščenost ženskega migrantskega dela – aleksandrinstva na območju Goriške; predstavlja umetniške, znanstvene in muzejske posege v prezentacije in reprezentacije tega fenomena v zadnjem desetletju; poudarja aktivno vlogo posameznic in posameznikov pri rekreiranju spomina na izkušnje aleksandrink in njihovo kulturno dediščino. Po letu 2005 so se v ustvarjanje in interpretiranje spomina na aleksandrinke intenzivno vključili njihovi potomci, družinski člani ter prebivalci širšega lokalnega prostora. Bistvo vseh dejavnosti so osebna pričevanja in pripovedi, zbrane z biografsko ali narativno metodo. Zaradi njih se današnje razumevanje aleksandrink bistveno razlikuje od tistega pred letom 2005, ko je prevladoval diskurz moralnega obsojanja. Besedilo postavi tudi vprašanje, kakšen je vpliv avtentičnih zgodb aleksandrink na njihovo kulturno dediščino na lokalni in nacionalni ravni.

KLJUČNE BESEDE: aleksandrinke, migracije, ženske, biografska metoda, rekreacija spomina

40 / 2014

Mirjam Milharčič-Hladnik

Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške

IZVLEČEK

Besedilo osvetljuje zgodovinsko umeščenost ženskega migrantskega dela – aleksandrinstva na območju Goriške; predstavlja umetniške, znanstvene in muzejske posege v prezentacije in reprezentacije tega fenomena v zadnjem desetletju; poudarja aktivno vlogo posameznic in posameznikov pri rekreiranju spomina na izkušnje aleksandrink in njihovo kulturno dediščino. Po letu 2005 so se v ustvarjanje in interpretiranje spomina na aleksandrinke intenzivno vključili njihovi potomci, družinski člani ter prebivalci širšega lokalnega prostora. Bistvo vseh dejavnosti so osebna pričevanja in pripovedi, zbrane z biografsko ali narativno metodo. Zaradi njih se današnje razumevanje aleksandrink bistveno razlikuje od tistega pred letom 2005, ko je prevladoval diskurz moralnega obsojanja. Besedilo postavi tudi vprašanje, kakšen je vpliv avtentičnih zgodb aleksandrink na njihovo kulturno dediščino na lokalni in nacionalni ravni.

KLJUČNE BESEDE: aleksandrinke, migracije, ženske, biografska metoda, rekreacija spomina

40 / 2014

Aleksej Kalc

Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja

IZVLEČEK

Prispevek obravnava žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na podlagi podatkov popisne stati- stike. Začenja s prikazom izvorne geografije migracijskih tokov in dejavnikov, ki so vplivali na njihov obseg, časovno dinamiko in spolno sestavo. Nadaljuje s predstavitvijo ženskega zaposlovanja, ki se je osredotočalo na obrti in služenje po domovih, in demografije ženskega pridobitnega dela, ki je bilo večinoma povezano z mladostjo in s samskim stanom. V tretjem delu predstavlja krajevni izvor gospo- darsko aktivnih žensk, vključevanje na delovni trg in porazdelitev po posameznih segmentih, pri čemer so mestne ženske težile k zaposlovanju v obrtnih dejavnostih, hišno delo pa je bilo večinoma v domeni priseljenk. Ta delitev izhaja iz specifik poklicnih dejavnosti in korelacij med različnim socialnim polo- žajem in življenjskimi aspiracijami mestnih ter priseljenih žensk. Prispevek se dotakne tudi vprašanja verodostojnosti statističnega izkazovanja ženskega udejstvovanja v gospodarstvu in vidikov migracije. 
KLJUČNE BESEDE: ženske migracije, žensko zaposlovanje, Trst, urbanizacija, zgodovina mest

40 / 2014

Aleksej Kalc

Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja

IZVLEČEK

Prispevek obravnava žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na podlagi podatkov popisne stati- stike. Začenja s prikazom izvorne geografije migracijskih tokov in dejavnikov, ki so vplivali na njihov obseg, časovno dinamiko in spolno sestavo. Nadaljuje s predstavitvijo ženskega zaposlovanja, ki se je osredotočalo na obrti in služenje po domovih, in demografije ženskega pridobitnega dela, ki je bilo večinoma povezano z mladostjo in s samskim stanom. V tretjem delu predstavlja krajevni izvor gospo- darsko aktivnih žensk, vključevanje na delovni trg in porazdelitev po posameznih segmentih, pri čemer so mestne ženske težile k zaposlovanju v obrtnih dejavnostih, hišno delo pa je bilo večinoma v domeni priseljenk. Ta delitev izhaja iz specifik poklicnih dejavnosti in korelacij med različnim socialnim polo- žajem in življenjskimi aspiracijami mestnih ter priseljenih žensk. Prispevek se dotakne tudi vprašanja verodostojnosti statističnega izkazovanja ženskega udejstvovanja v gospodarstvu in vidikov migracije. 
KLJUČNE BESEDE: ženske migracije, žensko zaposlovanje, Trst, urbanizacija, zgodovina mest

40 / 2014

Mirjam Milharčič-Hladnik, Nataša Rogelja

Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo

V pričujočem tematskem sklopu zbrane študije povezuje skupna konceptualna perspektiva, usmerjenav raziskovanje vsakdanjika ženskih poklicnih migracij z območja severovzhodnega Jadrana. Čeprav so vsklopu zbrani zgodovinsko, sociološko in antropološko usmerjeni prispevki, jih kljub disciplinarni razlikipoleg konceptualne osnove povezuje tudi skupno metodološko križišče biografske metode, ki s pomočjospominjanja posega tako v pretekle dogodke kot tudi v njihove današnje interpretacije. Ameriškiantropolog Franz Boas je davnega leta 1943 poudaril, da spomine oblikujejo misli in želje trenutka, vkaterem so bile izgovorjene ali zapisane, pri tem pa jih je označil kot nezanesljiv vir (1943). Pozneje, vosemdesetih letih prejšnjega stoletja, je povezovanje preteklosti in trenutka izrekanja prišlo še bolj vospredje teoretičnih razprav, kontekstualizacija osebnih pogledov pa je pomembno doprinesla k razumevanjutako preteklosti kot sedanjosti in pozitivno ovrednotila kvalitativne metodološke pristope(Crapanzano 1980; Buechler, Buechler 1996). Takšnemu razumevanju prepleta med preteklostjo in sedanjostjo se z osebnimi zgodbami pridružuje tudi pričujoči sklop.

40 / 2014

Mirjam Milharčič-Hladnik, Nataša Rogelja

Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo

V pričujočem tematskem sklopu zbrane študije povezuje skupna konceptualna perspektiva, usmerjenav raziskovanje vsakdanjika ženskih poklicnih migracij z območja severovzhodnega Jadrana. Čeprav so vsklopu zbrani zgodovinsko, sociološko in antropološko usmerjeni prispevki, jih kljub disciplinarni razlikipoleg konceptualne osnove povezuje tudi skupno metodološko križišče biografske metode, ki s pomočjospominjanja posega tako v pretekle dogodke kot tudi v njihove današnje interpretacije. Ameriškiantropolog Franz Boas je davnega leta 1943 poudaril, da spomine oblikujejo misli in želje trenutka, vkaterem so bile izgovorjene ali zapisane, pri tem pa jih je označil kot nezanesljiv vir (1943). Pozneje, vosemdesetih letih prejšnjega stoletja, je povezovanje preteklosti in trenutka izrekanja prišlo še bolj vospredje teoretičnih razprav, kontekstualizacija osebnih pogledov pa je pomembno doprinesla k razumevanjutako preteklosti kot sedanjosti in pozitivno ovrednotila kvalitativne metodološke pristope(Crapanzano 1980; Buechler, Buechler 1996). Takšnemu razumevanju prepleta med preteklostjo in sedanjostjo se z osebnimi zgodbami pridružuje tudi pričujoči sklop.

41 / 2015

Evelina Schön

Knjižne ocene - Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for Export – How the Philippine State Brokers Labor to the World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 208 pp.

Much has been written about labor migration and its ties to globalization. Robyn Magalit Rodriguez’s book Migrants for Export, How the Philippine State Brokers Labor to the World is a major addition to the topic. This book can be found on the Sociology/Asian Studies shelf but might also appeal to readers having an interest in state, gender, neoliberalism and neocolonialism studies.

41 / 2015

Evelina Schön

Knjižne ocene - Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for Export – How the Philippine State Brokers Labor to the World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 208 pp.

Much has been written about labor migration and its ties to globalization. Robyn Magalit Rodriguez’s book Migrants for Export, How the Philippine State Brokers Labor to the World is a major addition to the topic. This book can be found on the Sociology/Asian Studies shelf but might also appeal to readers having an interest in state, gender, neoliberalism and neocolonialism studies.

41 / 2015

Laura Tommila

Knjižne ocene - Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia, Routledge, London, 2012, 175 pp.

Mirca Madianou and Daniel Miller’s book Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia is based on a long-term study conducted among Filipino mothers living in the UK and their left-behind children in the Philippines. Madianou and Miller explore how the mother-child relationship has changed with, and gets shaped by, new digital media such as cell phones, instant messaging, social network sites, blogging and webcams. The authors argue that media and relationships are mutually formed. Based on the evidence of their research with Filipinos, the authors develop the theoretical concept of ‘polymedia’, which has wider applicability

41 / 2015

Laura Tommila

Knjižne ocene - Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia, Routledge, London, 2012, 175 pp.

Mirca Madianou and Daniel Miller’s book Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia is based on a long-term study conducted among Filipino mothers living in the UK and their left-behind children in the Philippines. Madianou and Miller explore how the mother-child relationship has changed with, and gets shaped by, new digital media such as cell phones, instant messaging, social network sites, blogging and webcams. The authors argue that media and relationships are mutually formed. Based on the evidence of their research with Filipinos, the authors develop the theoretical concept of ‘polymedia’, which has wider applicability